Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10405)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 43

Strona 1 z 40
2.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10405) (2010/43/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem trzecia aktualizacja wykazu terenów atlantyckiego regionu biogeograficznego.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Atlantycki region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje tery­ torium Irlandii, Niderlandów oraz Zjednoczonego Króle­ stwa, jak również części Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii, zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”.

(6)

Trzecia aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodat­ kowych terenów, które państwa członkowskie zapropo­ nowały od 2007 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na atlantycki region biogeogra­ ficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny.

(2)

W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie.

(3)

Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty, składających się na atlantycki region biogeogra­ ficzny, w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, oraz dwa pierwsze zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2004/813/WE (2), 2008/23/WE (3) oraz 2009/96/WE (4). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne.

(7)

Trzeciej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, należy dokonać także w celu uwzględ­ nienia ewentualnych zmian informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów. W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, stanowi skonsolido­ waną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeo­ graficzny. Należy przy tym podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przy­ jęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeo­ graficzny, lub daty przyjęcia pierwszych dwóch zaktuali­ zowanych wykazów tych terenów, w zależności od tego, w którym wykazie po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 403 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10424)

 • Dz. U. L30 - 322 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10406)

 • Dz. U. L30 - 120 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422)

 • Dz. U. L30 - 1 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10415)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.