Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 14

(75)

Jak podsumowano w motywie 38, producenci eksportujący w ChRL mają znaczne wolne moce produkcyjne i wyraźny potencjał do zwiększenia wielkości wywozu na rynek unijny.

L 300/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(76)

Ceny eksportowe CIF do państw trzecich PET pochodzą­ cego z ChRL były niższe od średnich cen przemysłu unijnego w ODP. Trzeba zaznaczyć, że różnice te nie były znaczące, a biorąc pod uwagę, że przywóz ten podlega zwykłemu cłu i pewnym opłatom po przywozie, nie spowodowałby on podcięcia cen przemysłu unijnego obowiązujących w ODP. Należy jednak podkreślić, że informacje pochodzące z równoległego postępowania antysubsydyjnego, o którym mowa w motywie 6, wska­ zują, że ceny przemysłu unijnego w ODP były znacząco obniżone z powodu subsydiowanego przywozu z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z faktu, że w ODP nie dochodziło do rzeczywistego podcięcia cenowego, nie wynika zatem, że w przypadku wzno­ wienia przywozu z ChRL, poziom jego cen nie powodo­ wałby szkody.

G. INTERES UNII

(81)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy utrzymanie istniejących środków antydum­ pingowych nie zaszkodzi interesom Unii jako całości. Ustalenie interesu Unii polegało na ocenie poszczegól­ nych interesów zainteresowanych stron. Wszystkie zain­ teresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(82)

(77)

W rzeczy samej porównanie rzeczywistych cen importo­ wych z ChRL z niewyrządzającym szkody poziomem cenowym wskazuje, że przywóz z ChRL zaniżałby (niewyrządzające szkody) ceny przemysłu unijnego. W rezultacie wobec braku ceł antydumpingowych na przywóz pochodzący z ChRL jakakolwiek zwiększona ilość przywozu z ChRL po najprawdopodobniej dumpin­ gowych cenach wywarłaby jeszcze silniejszą presję cenową na przemysł unijny i spowodowałaby szkody.

Należy przypomnieć, że w dochodzeniu pierwotnym wprowadzenia środków nie uznano za działanie wbrew interesom Unii. Ponadto fakt, że obecne dochodzenie jest przeglądem, a więc analizą sytuacji, w której środki anty­ dumpingowe już obowiązują, umożliwia ocenę ewentual­ nego negatywnego wpływu na strony, których to dotyczy, spowodowanego przez obecne środki antydum­ pingowe.

(83)

Na tej podstawie zbadano, czy mimo wniosków dotyczą­ cych prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę, istnieją istotne powody pozwalające na stwierdzenie, że utrzy­ manie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Unii.

(78)

Ponadto uwzględniając istniejące wolne moce do produkcji PET w ChRL w połączeniu z faktem, iż ekspor­ terzy w ChRL najprawdopodobniej staraliby się odzyskać swoje utracone udziały w rynku, uchylenie środków najprawdopodobniej poskutkowałoby spadkiem cen eksportowych. To wzmocniłoby presję cenową, przez co należałoby się spodziewać negatywnego wpływu na i tak już wrażliwą sytuację przemysłu unijnego, który poniósł znaczne szkody.

1. Interes przemysłu unijnego i innych produ­ centów unijnych

(84)

(79)

Choć wpływ przywozu z ChRL na obecną niepewną sytuację przemysłu unijnego był ograniczony ze względu na niski poziom przywozu w okresie badanym, sytuacja ta najprawdopodobniej uległaby zmianie w przypadku, gdyby uchylono obowiązujące środki. Istotnie, gdyby środki zostały uchylone a przemysł unijny został nara­ żony na zwiększone wielkości przywozu z ChRL po cenach dumpingowych, spowodowałoby to dalsze pogor­ szenie i tak już niepewnej sytuacji finansowej i kolejne straty.

Utrzymanie środków antydumpingowych wobec przy­ wozu z państwa objętego postępowaniem zwiększyłoby szanse przemysłu unijnego na osiągnięcie rozsądnego poziomu rentowności oraz pomogłoby uniknąć wyparcia przemysłu unijnego z rynku przez znaczne ilości przy­ wozu po cenach dumpingowych z ChRL. Rzeczywiście istnieje wyraźne prawdopodobieństwo dumpingu wyrzą­ dzającego szkodę, dokonywanego w znacznych ilościach, któremu przemysł unijny mógłby nie sprostać. Przemysł unijny zatem odnosiłby nadal korzyści z utrzymania obecnych środków antydumpingowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.