Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 14

(85)

W związku z powyższym stwierdza się, iż utrzymanie środków antydumpingowych wobec ChRL leżałoby wyraźnie w interesie przemysłu unijnego i innych produ­ centów unijnych.

2. Interes niepowiązanych importerów w Unii 2. Wnioski dotyczące kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody

(80) (86)

Na tej podstawie stwierdza się, że uchylenie środków wobec ChRL najprawdopodobniej spowodowałoby kontynuację szkody w odniesieniu do przemysłu unij­ nego.

Jak zaznaczono powyżej, tylko jeden agent importowy przekazał jakieś informacje w procesie doboru próby. Agent ten stanowczo sprzeciwiał się kontynuacji środków, mimo że nie deklarował przywozu z ChRL. Dlatego stwierdza się, że utrzymanie środków wobec przywozu z ChRL nie będzie miało znacznego wpływu na działalność tego agenta.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/13

(87)

Żaden inny importer nie przedstawił odpowiednich informacji. Z uwagi na fakt, że nadal prowadzony jest przywóz z innych krajów objętych obecnie cłami anty­ dumpingowymi i że możliwy jest przywóz produktu z krajów niepodlegających cłom antydumpingowym (np. z Omanu, USA, Brazylii) stwierdza się, że impor­ terzy mogliby nadal korzystać z alternatywnych źródeł dostaw.

etapach: (i) najpierw przygotowuje się preformę poprzez wstrzyknięcie PET do formy; (ii) następnie preformę się rozgrzewa i wydmuchuje się z niej butelkę. Wytwarzanie butelek może być procesem zintegrowanym (tzn. to samo przedsiębiorstwo kupuje PET, produkuje preformę i wydmuchuje z niej butelkę) lub ograniczonym do drugiego etapu (wydmuchiwanie butelki z preformy). Preformy można stosunkowo łatwo przewozić, ponieważ są małe i zwarte, natomiast butelki są niestabilne i ich transport, ze względu na rozmiar, jest bardzo kosztowny.

(94)

(88)

Biorąc pod uwagę brak dowodów świadczących o tym, że obowiązujące środki miały istotny wpływ na działal­ ność importerów, stwierdza się, że utrzymanie środków nie będzie miało istotnego wpływu na importerów unij­ nych.

3. Interesy dostawców surowców w Unii

(89)

Trzech dostawców surowców (dwóch dostawców PTA i jeden dostawca MEG) współpracowało w ramach dochodzenia, przedstawiając odpowiedź na kwestiona­ riusz w wyznaczonym terminie. Liczba ich pracowników zatrudnionych w zakładach europejskich i zaangażowanych w produkcję PTA/MEG wynosiła około 700 osób.

Butelki PET są napełniane wodą lub innymi napojami przez rozlewnie. Rozlewnie są często zaangażowane w przemysł PET albo przez zintegrowane wytwarzanie butelek albo poprzez zawieranie umów o przerób z przetwórcami lub wytwórcami butelek, dla których negocjują oni cenę PET z producentem (miękka umowa o przerób usługowy – „soft tolling”) lub nawet sami kupują PET na własne butelki (twarda umowa o przerób usługowy – „hard tolling”). Można zatem wyróżnić dwie grupy użytkowników: — przetwórcy lub wytwórcy butelek – którzy kupują PET bezpośrednio od producentów, przetwarzają go na preformy (lub butelki) i sprzedają do dalszego przetwarzania (lub napełnienia), oraz — rozlewnie – które kupują PET dla wytwórców butelek/przetwórców („hard tolling”), którym zleciły podwykonawstwo, lub negocjują cenę, za jaką dany przetwórca lub wytwórca butelek zakupi PET („soft tolling”).

(95)

(90)

Współpracujący producenci PTA odpowiadają za około 50 % zakupów PTA dokonywanych przez producentów unijnych objętych próbą. Producenci PTA są silnie zależni od sytuacji producentów PET, którzy są ich głów­ nymi klientami. Niskie ceny PET przekładają się na niskie ceny PTA oraz niższe marże dla producentów PTA. W związku z powyższym uważa się, że nałożenie środków na przywóz PET po cenach dumpingowych byłoby korzystne dla producentów PTA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.