Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 14

(96)

(91)

Jeżeli chodzi o współpracującego dostawcę MEG, MEG stanowi mniej niż 10 % jego całkowitego obrotu. Należy zauważyć w odniesieniu do MEG, że PET nie jest ani jedynym, ani nawet głównym z możliwych zastosowań MEG, zaś producenci MEG są w mniejszym stopniu uzależnieni od sytuacji w przemyśle PET. Trudności w przemyśle PET mogą jednak wywierać pewien ograni­ czony wpływ na dostawców MEG, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

W toku niniejszego dochodzenia podjęto próbę kontaktu z ponad 70 użytkownikami, ale tylko siedmiu z nich (przetwórców i rozlewni) zdecydowało się współpra­ cować, wypełniając kwestionariusz. Stwierdzono, że współpracujący użytkownicy sprowa­ dzali jedynie nieznaczne ilości PET z państwa objętego postępowaniem, korzystając przede wszystkim ze źródeł dostaw od producentów unijnych lub w innych państwach. Biorąc pod uwagę istnienie alternatywnych źródeł dostaw i fakt, że użytkownicy sprowadzali jedynie bardzo niewielkie ilości produktu objętego postępowaniem z ChRL, stwierdza się, że utrzymanie środków wobec przywozu z ChRL nie będzie miało znacznego negatyw­ nego wpływu na użytkowników w Unii. Po ujawnieniu istotnych faktów i wniosków, na podstawie których zamierzano zalecić utrzymanie obowiązujących środków, niektóre zainteresowane strony, w szczególności użytkownicy, przedstawili swoje uwagi.

(97)

(92)

W związku z powyższym stwierdza się, że utrzymanie środków wobec przywozu z ChRL leżałoby w interesie dostawców surowców.

(98)

4. Interes użytkowników

(93)

PET będący przedmiotem niniejszego postępowania (tj. o liczbie lepkościowej co najmniej 78 ml/g, tzw. „PET butelkowy”) jest najczęściej używany do produkcji butelek na wodę i inne napoje. Wykorzystywanie PET do produkcji innych opakowań (na środki spożywcze w postaci stałej lub detergenty) oraz arkuszy, choć coraz częstsze, wciąż jeszcze jest stosunkowo ograni­ czone. Produkcja butelek z PET przebiega w dwóch

(99)

L 300/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(100) Producenci

unijni, którzy wystąpili z wnioskiem o dokonanie przeglądu, zasadniczo zgodzili się z wynikami dochodzenia, w szczególności z wnioskami dotyczącymi interesu Unii.

(110) Uwagi przedstawione po ujawnieniu wyników, w tym

uwagi od przedsiębiorstw zajmujących się opakowaniami, nie były (jak wskazano w motywach 101 i 102) poparte dowodami i nie mogły zostać wykorzystane do bardziej wyczerpującej analizy dotyczącej przemysłu opakowanio­ wego. 5. Podsumowanie dotyczące interesów Unii

(101) Z drugiej strony siedmiu użytkowników i jedno stowa­

rzyszenie użytkowników wyraziło stanowczy sprzeciw wobec ponownego nałożenia obowiązujących środków antydumpingowych, twierdząc, że wnioski Komisji doty­ czące interesu Unii zawierają istotne braki i błędy; nie uzasadnili oni jednak szczegółowo swoich zarzutów.

(111) Uwzględniając

wszystkie czynniki przedstawione powyżej, stwierdza się, że nie istnieją istotne powody przemawiające przeciwko utrzymaniu obecnych środków antydumpingowych. H. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(102) Ze względu na brak dowodów na poparcie zarzutów

odnoszących się do rzekomej niedokładności wniosków Komisji, zarzuty te odrzuca się jako bezpodstawne.

(112) Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych (103) Po ujawnieniu wyników także współpracujący agent

importowy wyraził zdecydowany ponownego nałożenia środków.

sprzeciw

wobec

(104) Ten podmiot zainteresowany twierdził, że Komisja nie

faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogłyby przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Przedstawione opinie i uwagi wzięto pod uwagę w przypadkach, w których uznano to za właściwe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.