Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 14

uwzględniła w wystarczający sposób interesu użytkow­ ników PET, którzy jego zdaniem mieliby odnieść szkody na skutek wzrostu cen PET, ponieważ nie mieliby możli­ wości przerzucenia dalej wzrostu kosztów.

(113) Z powyższych względów wynika, że zgodnie z art. 11

(105) W tym względzie należy zaznaczyć, że zainteresowana

ust 2 rozporządzenia podstawowego środki antydumpin­ gowe mające zastosowanie do przywozu PET pochodzą­ cego z ChRL powinny zostać utrzymane. Przypomina się, że wspomniane środki obejmują określone cła.

strona nie dostarczyła dowodów, które wykazałyby, w jaki sposób i w jakim stopniu utrzymanie obowiązu­ jących już środków mogłoby w praktyce doprowadzić do wzrostu cen PET na rynku unijnym.

(114) Indywidualne

(106) Należy też powtórzyć, że z uwagi na stosunkowo niski

poziom współpracy użytkowników w omawianym dochodzeniu, w dokumentacji nie ma informacji wskazu­ jących, że kontynuacja środków mogłaby mieć niepro­ porcjonalny wpływ na użytkowników.

(107) W rezultacie na podstawie dostępnych informacji uznaje

się, że utrzymanie środków nie będzie miało niepropor­ cjonalnego negatywnego wpływu na poziom cen PET w UE, a zatem zarzut dotyczący negatywnego wpływu na użytkowników, przedstawiony przez agenta importo­ wego, zostaje odrzucony.

stawki cła antydumpingowego w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw, okre­ ślone w niniejszym rozporządzeniu, mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowa­ niem wytwarzanego przez te przedsiębiorstwa, a więc określone wymienione podmioty prawne. Przywóz produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo, które nie jest wymie­ nione z podaniem nazwy i adresu w art. 1 ust. 2, w tym przez jednostki powiązane z wymienionymi przedsię­ biorstwami, nie może korzystać z tych stawek i będzie podlegać stawce celnej mającej zastosowanie do „wszyst­ kich pozostałych przedsiębiorstw”.

(115) Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywi­

(108) Ta sama zainteresowana strona twierdzi, że Komisja nie

zbadała wpływu kontynuacji obowiązujących środków na przedsiębiorstwa zajmujące się opakowaniami PET, a zatem analiza interesów Unii jest niepełna i nieprawidłowa.

(109) W tym względzie należy powtórzyć, że po wszczęciu

niniejszego przeglądu zgłosiło się zaledwie siedmiu użyt­ kowników i informacje udostępnione w ramach tego dochodzenia nie pozwoliły na analizę interesów tej podgrupy użytkowników w Unii.

dualnych stawek cła antydumpingowego (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po ustanowieniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) powinny być kierowane do Komisji (1), wraz ze wszyst­ kimi właściwymi informacjami, w szczególności dotyczą­ cymi zmian w działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, sprzedaży krajowej lub eksportowej, związanej np. z przedmiotową zmianą nazwy lub zmianami odnośnie do podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie wówczas odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła,

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, NERV-105, 1049 Bruksela, BELGIA.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/15

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenu o liczbie lepkościowej równej 78 ml/g lub wyższej, zgodnie z normą ISO 1628-5, obecnie objętego kodem CN 39076020, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej. 2. Stawka cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytwarzanych przez poniższe przedsiębiorstwa:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.