Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 14

(7)

Rozporządzeniem (UE) nr 857/2010 opublikowanym w dniu 29 września 2010 r. Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politerefta­ lanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1). W tym samym czasie Komisja zakończyła postępowanie anty­ dumpingowe (2).

wszystkich współpracujących producentów unijnych dla niepowiązanych klientów w UE.

(13)

Ponieważ tylko dwóch chińskich producentów eksportu­ jących dostarczyło żądanych informacji, nie było konieczne dokonanie doboru próby. Tylko jeden agent importowy przedstawił wymagane informacje i zgodził się na włączenie do próby. Z tego względu dobór próby w odniesieniu do niepowiązanych importerów nie był potrzebny. Komisja rozesłała kwestionariusze do objętych próbą unijnych producentów, do producentów eksportujących, oraz do wszystkich zainteresowanych użytkowników i dostawców, a także do innych podmiotów, które zgło­ siły się w terminach ustalonych w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. Kwestionariusze wysłano także do znanych producentów w USA („przewidywane państwo analogiczne”). Odpowiedzi otrzymano od pięciu unijnych producentów objętych próbą, siedmiu użytkowników w Unii, trzech dostawców surowców oraz dwóch producentów z USA. Ponadto siedmiu współpracujących producentów unij­ nych dostarczyło wymagane ogólne dane do celów analizy szkody. Nie uzyskano jednak odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od chińskich produ­ centów eksportujących. Podczas dochodzenia jeden z pięciu objętych próbą producentów unijnych nie był w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych danych, wskutek czego próbę trzeba było odpowiednio zmniejszyć do czterech produ­ centów, których sprzedaż stanowi 47 % sprzedaży wszystkich współpracujących producentów. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uznane za niezbędne do ustalenia prawdopodo­ bieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie nastę­ pujących przedsiębiorstw: a) producenci unijni — Novapet SA, Hiszpania, — Equipolymers srl, Włochy, — UAB Orion Global PET (Indorama), Litwa, — UAB Neo Group, Litwa;

(14)

4. Dochodzenie 4.1. Okres objęty dochodzeniem

(8)

Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa konty­ nuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu objęło okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji istotnych z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do zakończenia ODP („okres badany”).

(15)

4.2. Strony zainteresowane dochodzeniem

(9)

(16)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia skarżących producentów, innych znanych producentów unijnych, importerów i przedsiębiorstwa handlowe, znanych użytkowników i ich stowarzyszenia, producentów eksportujących, a także przedstawicieli państwa wywozu, którego to dotyczy. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(17)

(10)

Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(18)

(11)

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych, producentów eksportujących oraz importerów za właściwe uznano zbadanie, zgodnie z art. 17 rozporzą­ dzenia podstawowego, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową. Aby Komisja mogła podjąć decyzję, czy konieczne są kontrole wyrywkowe, i w razie potrzeby dokonać doboru próby, wymienione powyżej strony wezwano do zgłoszenia się w ciągu 15 dni od wszczęcia przeglądu i do przedstawienia Komisji informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.