Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 14

(12)

Czternastu producentów unijnych przedstawiło wyma­ gane informacje i zgodziło się na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracują­ cych producentów unijnych Komisja dokonała doboru próby, włączając do niej pięciu unijnych producentów reprezentujących 65 % sprzedaży dokonywanej przez

b) użytkownicy w Unii — Puccetti, Włochy; c) producenci w USA — M&G Polymers USA, LLC, USA, — StarPet Inc., USA.

(1) Dz.U. L 254 z 29.9.2010, s. 10. (2) Dz.U. L 254 z 29.9.2010, s. 40.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/3

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY (19)

Państwo analogiczne

(26)

Produktem objętym postępowaniem jest ten sam produkt, którego dotyczyło pierwotne dochodzenie, tj. politereftalan etylenu o liczbie lepkościowej równej 78 ml/g lub wyższej, zgodnie z normą ISO 1628-5, obecnie objęty kodem CN 39076020 i pochodzący z ChRL. W dochodzeniu przeglądowym potwierdzono wyniki pierwotnego dochodzenia, w którym stwierdzono, że produkt objęty postępowaniem oraz produkty produko­ wane i sprzedawane przez producentów eksportujących na krajowych rynkach oraz do państw trzecich, a także produkty produkowane i sprzedawane przez produ­ centów unijnych mają te same podstawowe cechy fizyczne i chemiczne oraz te same zastosowania. Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawo­ wego. C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO 1. Uwagi wstępne

KONTYNUACJI PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU LUB

(20)

W związku z tym, że ChRL jest gospodarską w okresie transformacji, oraz zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalną trzeba było określić na podstawie ceny lub skonstruo­ wanej wartości normalnej uzyskiwanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej („kraj analogiczny”) lub na podstawie ceny stosowanej przy wywozie z kraju analogicznego do innych państw, w tym państw Unii, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, na podstawie innej uzasadnionej metody, w tym na podstawie ceny faktycznie płaconej lub należnej w Unii za produkt podobny, w stosownych przypadkach odpowiednio skorygowanej, tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku.

(27)

(21)

Jak wyjaśniono powyżej, nie było potrzeby stosowania badania wyrywkowego w odniesieniu do producentów eksportujących z ChRL. Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy w związku z wygaśnięciem obowiązujących środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu. 2. Przywóz dumpingowy w ODP

(28)

W zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu przewidywano porównanie z USA jako właściwym państwem analo­ gicznym dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL, a zainteresowane strony zostały poproszone o zgłaszanie uwag w tej sprawie. Nie otrzymano w tej sprawie żadnych uwag ani zastrzeżeń od żadnej ze stron. USA wykorzystano jako państwo analogiczne w dochodzeniu pierwotnym. Uważa się zatem, że USA jest właściwym państwem analogicznym.

Wartość normalna Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego wartość normalna została określona na podstawie zwery­ fikowanej informacji uzyskanej od producentów w państwie analogicznym, tj. na podstawie ceny uisz­ czonej lub należnej na rynku krajowym w USA za typy produktów sprzedawanych w zwykłym obrocie handlowym.

(22)

(23)

Biorąc pod uwagę brak znaczących wielkości przywozu z ChRL do Unii, nie były one podstawą ustalenia repre­ zentatywnego dumpingu. Z tego względu nie dokonano obliczeń dumpingu na podstawie cen eksportowych z ChRL i w dochodzeniu skupiono się na prawdopodo­ bieństwie ponownego wystąpienia dumpingu. 3. Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchy­ lenia środków

(29)

W rezultacie wartość normalną ustalono jako średnią ważoną cenę sprzedaży krajowej klientom niepowią­ zanym przez współpracujących producentów w USA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.