Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 14

(30)

(24)

Zważywszy, że żaden producent eksportujący z ChRL nie podjął współpracy w dochodzeniu, przedstawione poniżej wnioski opierają się na faktach dostępnych zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, a mianowicie danych Eurostatu oraz informacjach zawar­ tych we wniosku o dokonanie przeglądu. 3.1. Relacja między wartością normalną a cenami eksporto­ wymi do państw trzecich

W pierwszej kolejności ustalono, w odniesieniu do każdego z dwóch współpracujących producentów eksportujących z USA, czy ich łączna wielkość sprzedaży krajowej produktu podobnego konsumentom nieza­ leżnym była reprezentatywna w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, tj. czy stanowiła co najmniej 5 % łącznej wielkości sprzedaży produktu obję­ tego postępowaniem wywożonego do Unii. Sprzedaż krajową obu producentów z USA uznano za dostatecznie reprezentatywną w okresie objętym dochodzeniem.

(31)

(25)

Ponieważ żaden producent eksportujący z ChRL nie podjął współpracy, porównano krajowe ceny sprzedaży w państwie trzecim o gospodarce rynkowej z cenami eksportowymi z ChRL do państw trzecich, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

Następnie Komisja zbadała, czy sprzedaż krajowa produktu podobnego może być traktowana jako doko­ nana w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Dokonano tego poprzez ustalenie – w odniesieniu do produktu podob­ nego sprzedawanego na rynku USA – proporcji krajowej sprzedaży z zyskiem niezależnym klientom w ODP.

L 300/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(32)

Wielkość dokonanej z zyskiem sprzedaży produktu podobnego wynosiła mniej niż 80 % całkowitej wielkości sprzedaży tego produktu, w związku z czym wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, obli­ czonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem. Cena eksportowa

(39)

W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu w przypadku uchy­ lenia środków. D. DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

(40)

(33)

Jak wyjaśniono powyżej, wobec braku znaczących wiel­ kości przywozu oraz braku współpracy ze strony produ­ centów eksportujących z ChRL, cenę eksportową zbadano na podstawie dostępnych danych pochodzących ze statystyk wywozu ChRL dotyczących ilości i wartości wywozu z ChRL do trzech najważniejszych rynków eksportowych (Japonii, Ukrainy i Stanów Zjednoczo­ nych), a więc najlepszych dostępnych informacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Wywóz do tych rynków stanowił około 50 % wywozu z ChRL produktu objętego dochodzeniem. Porównanie

W ODP produkt podobny był wytwarzany przez 17 producentów unijnych. Produkcję osiąganą przez tych producentów (której wielkość ustalono na podstawie danych uzyskanych od współpracujących producentów i – w przypadku innych producentów unijnych – na podstawie danych zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu) uznaje się zatem za produkcję unijną w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawo­ wego. Z tych 17 producentów w toku dochodzenia w pełni współpracowało 12 producentów. Ustalono, że tych 12 producentów stanowi znaczną część, w tym przypadku ponad 80 %, całkowitej unijnej produkcji produktu podobnego. Dlatego też wymienionych 12 współpracu­ jących producentów stanowi przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i są oni dalej określani terminem „prze­ mysł unijny”. Pozostali producenci unijni są zwani dalej „innymi producentami unijnymi”. Ci inni producenci unijni nie poparli aktywnie skargi ani nie zgłosili wobec niej sprzeciwu. Do celów analizy szkody ustanowiono wskaźniki szkody na następujących dwóch poziomach: — elementy makroekonomiczne (produkcja, moce produkcyjne, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność, średnie ceny jedno­ stkowe, wielkość marginesów dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu) poddano ocenie na poziomie całkowitej produkcji unijnej na podstawie informacji zebranych od producentów, którzy zgłosili się w trakcie doboru próby, oraz, w odniesieniu do pozostałych producentów unijnych, na podstawie szacunków opartych na danych pocho­ dzących z wniosku o dokonanie przeglądu, — analizę elementów mikroekonomicznych (zapasy, wynagrodzenia, rentowność, zwrot z inwestycji, prze­ pływy pieniężne, zdolność do pozyskiwania kapitału i inwestycje) przeprowadzono w odniesieniu do producentów unijnych objętych próbą na podstawie ich informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.