Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 14

(41)

(34)

Dane ze statystyk wywozu ChRL wskazują, że ceny eksportowe do wymienionych powyżej państw trzecich były niższe od ustalonej wartości normalnej dla ChRL. W istocie, podczas dochodzenia stwierdzono, że w ujęciu ogólnym różnica cen w ODP mieściła się w zakresie między 14 % a 38 %. Fakt ten wskazuje na prawdopo­ dobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu przy wywozie do Unii w przypadku uchylenia środków.

(42)

3.2. Wolne moce produkcyjne

(35)

Ze względu na brak innych informacji dotyczących produkcji i mocy produkcyjnych analizę przeprowa­ dzono zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu. Na podstawie dostępnych informacji oraz wobec braku danych, które wskazywałyby inaczej, ustalono, że moce produkcyjne w ChRL zwiększyły się o 16 % w badanym okresie. W ODP wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymywało się na poziomie około 72 %. Wolne moce produkcyjne były zatem znaczne i przekraczały 700 000 ton. Uruchamiając te wolne moce produkcyjne, chińska produkcja mogłaby dostarczyć do 23 % konsum­ pcji Unii. Ponadto ze względu na to, że moce produkcyjne w ChRL prawdopodobnie będą rosły znacznie szybciej niż krajowy popyt, można się spodziewać, że duża część zwiększonej produkcji będzie przeznaczona na wywóz.

(43)

(36)

(37)

4. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa ponow­ nego wystąpienia dumpingu

(38)

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny wywozu produktu obję­ tego dochodzeniem do państw będących głównymi rynkami eksportowymi ChRL są niższe od wartości normalnej ustalonej dla ODP, oraz uwzględniając rosnące wolne moce produkcyjne, prawdopodobne jest, że w sytuacji zniesienia środków zwiększyłaby się wielkość chińskiego wywozu do UE po cenach dumpingowych.

Stwierdzono, że rynek PET w UE cechuje się względnie dużą liczbą producentów należących zwykle do więk­ szych grup, których siedziby mieszczą się poza UE. Obecnie rynek przechodzi proces konsolidacji, w związku z czym odnotowano ostatnio szereg przy­ padków przejęcia i zamknięcia. Na przykład od 2009 r. zamknięto zakłady produkujące PET – Tergal Fibers (Francja), Invista (Niemcy) i Artenius (Zjednoczone Króle­ stwo), podczas gdy przedsiębiorstwo Indorama przejęło byłe zakłady Eastman w Zjednoczonym Królestwie i Niderlandach.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/5

E. SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM 1. Konsumpcja w UE

(44)

Konsumpcję w Unii określono na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym, danych dotyczących wielkości przywozu dla rynku unijnego uzyskanych z Eurostatu i, w odniesieniu do innych producentów unijnych, na podstawie szacunków w oparciu o wniosek o dokonanie przeglądu. Konsumpcja w UE produktu objętego dochodzeniem wzrosła o 11 % między 2006 r. a ODP. W ujęciu szczegółowym widoczny popyt w 2007 r. wzrósł o 8 %, nieznacznie spadł (o 2 punkty procentowe) w latach 2007–2008 i wzrósł o kolejne 5 punktów procentowych między 2008 r. a ODP.

Tabela 1

2006 2007 2008 ODP

(45)

Łączna konsumpcja w UE (w tonach) Indeks (2006 = 100)

2 709 400 100

2 936 279 108

2 868 775 106

2 996 698 111

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, dane Eurostatu i wniosek o dokonanie przeglądu

2. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej

(46)

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem do UE pozosta­ wała na stosunkowo niskim poziomie, a nawet się zmniejszyła w badanym okresie. W ODP wielkość ta osiągnęła 13 483 ton, co stanowiło 0,4 % udziału w rynku. Ceny importu z Chin pozostawały stabilne w okresie między 2006 r. a 2008 r., a następnie gwałtownie spadły do 897 EUR/t na poziomie CIF w ODP, tj. o 12 punktów procentowych w stosunku do cen w 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.