Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 14

Tabela 2

2006 2007 2008 ODP

Wielkość przywozu z ChRL (w tonach) Indeks (2006 = 100) Udział w rynku przywozu z ChRL Cena przywozu (w EUR/t) Indeks (2006 = 100)

Źródło: Eurostat

16 425 100 0,6 % 1 011 100

20 159 123 0,7 % 1 008 100

18 001 110 0,6 % 1 020 101

13 483 82 0,4 % 897 89

3. Przywóz z innych państw trzecich a) Przywóz z Iranu, Pakistanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich

(47)

Jak wspomniano powyżej w motywie 6 i następnych, równolegle do niniejszego przeglądu przepro­ wadzono także postępowanie antydumpingowe i antysubsydyjne dotyczące przywozu PET z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

(48)

Wielkość przywozu z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich do UE zwiększyła się znacząco w okresie badanym i osiągnęła 304 202 tony w ODP, co stanowiło 10,2 % udziału w rynku. Ceny tego przywozu były jeszcze niższe niż ceny przywozu z ChRL.

L 300/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

Tabela 3

2006 2007 2008 ODP

Wielkość przywozu z Iranu, Pakistanu oraz Zjed­ noczonych Emiratów Arabskich (w tonach) Indeks (2006 = 100) Udział w rynku przywozu z Iranu, Pakistanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich Cena przywozu (w EUR/t)

Źródło: Eurostat

55 939 100 2,1 % 1 030

67 067 120 2,3 % 1 023

218 248 390 7,6 % 1 015

304 202 544 10,2 % 882

b) Przywóz z Republiki Korei

(49)

Przywóz z Republiki Korei podlegał cłom antydumpingowym od 2000 r. Dwa przedsiębiorstwa koreańskie są jednak objęte zerową stawką cła antydumpingowego, przy czym dochodzenie wyka­ zało, że wielkość przywozu z Republiki Korei utrzymuje się na wysokim poziomie i wzrosła znacząco w okresie badanym. Przywóz z Korei wzrósł o prawie 150 % w okresie między 2006 r. a ODP, a odpowiadający mu udział w rynku zwiększył się z 3,5 % w 2006 r. do 7,7 % w ODP.

Tabela 4

2006 2007 2008 ODP

Wielkość przywozu z Korei Południowej (w tonach) Indeks (2006 = 100) Udział w rynku przywozu z Korei Południowej Cena przywozu (w EUR/t)

Źródło: Eurostat

94 023 100 3,5 % 1 084

130 994 139 4,5 % 1 071

177 341 189 6,2 % 1 063

231 107 246 7,7 % 914

(50)

Średnia cena przywozu z Korei była ogólnie nieco niższa od średnich cen producentów unijnych. Koreańskie ceny były jednak wyższe od średnich cen z ChRL. c) Przywóz z innych państw trzecich niewymienionych powyżej

(51)

Wielkość przywozu z innych państw trzecich produktu objętego postępowaniem do UE zwiększyła się nieznacznie w okresie badanym i osiągnęła 428 396 ton w ODP, co stanowiło 14,3 % udziału w rynku. Ceny przywozu z tych państw były stosunkowo wysokie i przekraczały odpowiadające im ceny przywozu z ChRL oraz państw objętych równoległymi dochodzeniami, a także średni poziom cen przemysłu unijnego.

Tabela 5

2006 2007 2008 ODP

Wielkość przywozu z innych państw trzecich (w tonach) Indeks (2006 = 100) Udział w rynku przywozu z innych państw trze­ cich Cena przywozu (w EUR/t)

Źródło: Eurostat

337 036 100 12,4 % 1 159

407 253 121 13,9 % 1 127

344 626 102 12,0 % 1 135

428 396 127 14,3 % 978

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/7

(52)

Na podstawie powyższego można wywnioskować, że przywóz z innych państw trzecich nie miał żadnego negatywnego wpływu na sytuację przemysłu unijnego. 4. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

(53)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego zbadano wszystkie czynniki ekonomiczne i wskaźniki mające wpływ na stan przemysłu unijnego w okresie badanym. 4.1. Elementy makroekonomiczne a) Produkcja

(54)

Produkcja unijna spadła o 4 % między 2006 r. a ODP. W ujęciu szczegółowym produkcja wzrosła o 5 % w 2007 r., osiągając poziom ok. 2 570 000 ton, ale w 2008 r. spadła gwałtownie o 10 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2007, a następnie wzrosła nieznacznie o 1 punkt procentowy w okresie między 2008 r. a ODP, osiągając poziom ok. 2 300 000 ton.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.