Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 14

Tabela 6

2006 2007 2008 ODP

Produkcja (w tonach) Indeks (2006 = 100)

2 439 838 100

2 570 198 105

2 327 169 95

2 338 577 96

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

b) Moce produkcyjne i ich wykorzystanie

(55)

Moce produkcyjne producentów unijnych wzrosły o 15 % w okresie badanym. W ujęciu szczegó­ łowym moce produkcyjne wzrosły o 1 % w 2007 r., o kolejne 5 punktów procentowych w 2008 r. i o następne 9 punktów procentowych w ODP.

Tabela 7

2006 2007 2008 ODP

Moce produkcyjne (w tonach) Indeks (2006 = 100) Wykorzystanie mocy produkcyjnych Indeks (2006 = 100)

2 954 089 100 83 % 100

2 971 034 101 87 % 105

3 118 060 106 75 % 90

3 385 738 115 69 % 84

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

(56)

Wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosiło 83 % w 2006 r., wzrosło do 87 % w 2007 r., ale później spadło do 75 % w 2008 r. i do zaledwie 69 % w ODP. Spadek poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych w 2008 r. i w ODP odzwierciedlał spadek produkcji i zwiększenie mocy produkcyj­ nych, jakie odnotowano w tym okresie.

c) Wielkość sprzedaży

(57)

Wielkość sprzedaży prowadzonej przez producentów unijnych na rzecz niepowiązanych klientów na rynku unijnym w okresie badanym nieznacznie się zmniejszyła. Sprzedaż wzrosła o 5 % w 2007 r., ale w roku następnym spadła nieznacznie poniżej poziomu z 2006 r., a w ODP była o 3 % niższa niż w 2006 r., wynosząc ok. 2 100 000 ton. Z uwagi na ograniczoną wielkość zapasów rozwój sprzedaży ściśle odzwierciedla rozwój produkcji.

L 300/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

Tabela 8

2006 2007 2008 ODP

Sprzedaż unijna (w tonach) Indeks (2006 = 100)

2 202 265 100

2 318 567 105

2 171 203 99

2 133 787 97

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

d) Udział w rynku

(58)

W okresie badanym unijni producenci stracili 10 punktów procentowych udziału w rynku, odnoto­ wując spadek z 85 % w 2006 r. do 75 % w ODP. Ten spadek udziału w rynku odzwierciedla fakt, iż mimo wzrostu konsumpcji, sprzedaż przemysłu unijnego obniżyła się o 3 % w okresie badanym. Należy zauważyć, że tę tendencję spadkową odnotowano również w przypadku objętych próbą producentów unijnych.

Tabela 9

2006 2007 2008 ODP

Udział w rynku producentów unijnych Indeks (2006 = 100)

84,9 % 100

83,2 % 98

79,8 % 94

75,1 % 88

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, wniosek o dokonanie przeglądu i dane Eurostatu

e) Wzrost

(59)

Między 2006 r. a ODP, podczas gdy konsumpcja w Unii wzrosła o 11 %, wielkość sprzedaży prowadzonej przez producentów unijnych na rynku unijnym spadła o 3 %, a udział w rynku produ­ centów unijnych zmniejszył się o 10 punktów procentowych. Stwierdza się zatem, że producenci unijni nie mogli w żaden sposób skorzystać ze wzrostu na rynku. f) Zatrudnienie

(60)

Poziom zatrudnienia u producentów unijnych zmniejszył się o 15 % w okresie pomiędzy 2006 r. a ODP. W ujęciu szczegółowym liczba zatrudnionych znacząco spadła z 2 400 w 2006 r. do 2 100 w 2007 r., co odpowiada spadkowi o 13 %, i utrzymywała się na poziomie bliskim temu poziomowi w 2008 r. i w ODP. Spadek, jaki nastąpił w 2007 r., odzwierciedla działania restrukturyzacyjne wielu producentów w UE.

Tabela 10

2006 2007 2008 ODP

Zatrudnienie (liczba osób) Indeks (2006 = 100)

2 410 100

2 100 87

2 060 85

2 057 85

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

g) Wydajność

(61)

Wydajność siły roboczej producentów unijnych mierzona jako produkcja (w tonach) na osobę zatrudnioną rocznie wzrosła w okresie badanym o 12 %. Dane te świadczą o tym, że spadek produkcji następował wolniej niż spadek poziomu zatrudnienia, i wskazują na większą wydajność producentów unijnych. Jest to szczególnie wyraźne w 2007 r., gdy produkcja wzrosła, podczas gdy poziom zatrudnienia obniżył się, a wydajność była o 21 % wyższa niż w 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.