Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 14

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/9

Tabela 11

2006 2007 2008 ODP

Wydajność (w tonach w przeliczeniu na pracow­ nika) Indeks (2006 = 100)

1 013 100

1 224 121

1 130 112

1 137 112

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

h) Czynniki wpływające na ceny sprzedaży

(62)

Średnie roczne ceny sprzedaży ustalone przez producentów unijnych na rynku unijnym dla niepo­ wiązanych klientów pozostały stabilne w latach 2006–2008 na poziomie około 1 100 EUR/t. W ODP średnia roczna cena sprzedaży spadła o 12 % i osiągnęła poziom 977 EUR/t. Średnia roczna cena sprzedaży nie odzwierciedla miesięcznych, a tym bardziej dziennych wahań cen PET na rynku europejskim (i światowym), ale uważa się, że w wystarczającym stopniu odzwierciedla ona tendencję w okresie badanym. Ceny sprzedaży PET zwykle zależą od trendów cenowych jego podstawowych surowców (głównie oczyszczonego kwasu tereftalowego – PTA oraz glikolu monoetylenowego – MEG), ponieważ stanowią one do 80 % całkowitego kosztu PET.

Tabela 12

2006 2007 2008 ODP

Cena jednostkowa na rynku UE (EUR/t) Indeks (2006 = 100)

1 110 100

1 105 100

1 111 100

977 88

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wniosek o dokonanie przeglądu

i) Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(63)

Należy przypomnieć, że z uwagi na obecne bardzo małe wielkości przywozu PET z ChRL nie dokonano obliczeń dumpingu. Jak wyjaśniono w motywie 39, stwierdzono jednak prawdopodobień­ stwo ponownego wystąpienia dumpingu na podstawie cen stosowanych wobec państw trzecich oraz nadwyżki mocy produkcyjnych. W odniesieniu do poprawy sytuacji po wcześniejszym dumpingu, wspomnieć należy, że po nałożeniu ostatecznych środków antydumpingowych na przywóz z ChRL, przemysł unijny stanął wobec problemu subsydiowanego przywozu z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co poskutkowało nałożeniem tymczasowych środków wyrów­ nawczych w czerwcu 2010 r. (1) Nie dało się zatem stwierdzić rzeczywistej poprawy sytuacji po wcześniejszym dumpingu i uznaje się, że przemysł unijny jest nadal podatny na szkodliwe wpływy przywozu po cenach dumpingowych na rynek unijny. 4.2. Elementy mikroekonomiczne a) Zapasy

(64)

Stan zapasów końcowych producentów objętych próbą zmniejszył się o 22 % między 2006 r. a ODP. Trzeba zaznaczyć, że zapasy stanowią poniżej 5 % rocznej produkcji, a zatem znaczenie tego wskaźnika dla celów analizy szkody jest ograniczone.

Tabela 13

Próba 2006 2007 2008 ODP

Stan zapasów końcowych (w tonach) Indeks (2006 = 100)

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

61 374 100

57 920 94

46 951 77

47 582 78

(1) Dz.U. L 134 z 1.6.2010, s. 25.

L 300/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

b) Wynagrodzenia

(65)

Roczne koszty pracy wzrosły o 11 % w latach 2006–2007, a następnie w 2008 r. spadły o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2007, a w ODP o kolejne 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2008, osiągając poziom z 2006 r. Koszty pracy utrzymywały się zatem na ogólnie stabilnym poziomie.

Tabela 14

Próba 2006 2007 2008 ODP

Roczne koszty pracy (EUR) Indeks (2006 = 100)

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

27 671 771 100

30 818 299 111

30 077 380 109

27 723 396 100

c) Rentowność i zwrot z inwestycji

(66)

W okresie badanym rentowność sprzedaży produktu podobnego niepowiązanym klientom na rynku unijnym, prowadzonej przez objętych próbą producentów, wyrażona jako odsetek sprzedaży netto, pozostała na poziomie ujemnym i, co więcej, obniżyła się z – 6,9 % do – 7,5 %. W ujęciu szczegó­ łowym sytuacja producentów objętych próbą pod względem rentowności poprawiła się w 2007 r., gdy straty netto stanowiły jedynie – 1,5 % sprzedaży netto, ale w 2008 r. straty wzrosły gwałtownie do – 9,3 %. Sytuacja uległa nieznacznej poprawie w ODP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.