Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 14

Tabela 15

Próba 2006 2007 2008 ODP

Rentowność sprzedaży UE (% sprzedaży netto) Wskaźnik (2006 = – 100) Zwrot z inwestycji (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji) Wskaźnik (2006 = – 100)

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

– 6,9 % – 100 – 9,6 % – 100

– 1,5 % – 22 – 3,1 % – 32

– 9,3 % – 134 – 16,8 % – 175

– 7,5 % – 108 – 12,3 % – 127

(67)

Zwrot z inwestycji wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji był zasadniczo zgodny z tendencją dotyczącą rentowności. Zwiększył się on z poziomu – 9,6 % w 2006 r. do – 3,1 % w 2007 r. Następnie zmniejszył się do – 16,8 % w 2008 r. i wzrósł ponownie w ODP do – 12,3 %. W ujęciu ogólnym zwrot z inwestycji pozostał ujemny, a w badanym okresie obniżył się o 2,7 punktu procentowego.

d) Przepływy pieniężne i zdolność do pozyskiwania kapitału

(68)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2006 r. wyniosły prawie – 18,5 mln EUR. Wyniki znacznie się poprawiły w 2007 r., kiedy przepływy osiągnęły wartość dodatnią 19,5 mln EUR, ale w 2008 r. bardzo się pogorszyły (– 42 mln EUR), aż wreszcie osiągnęły – 11 mln EUR w ODP. W ujęciu ogólnym przepływ środków pieniężnych w badanym okresie poprawił się, chociaż pozostał ujemny.

(69)

Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału ze strony przemysłu unijnego, głównie z uwagi na fakt, że niektórzy producenci połączyli się w większe grupy.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/11

Tabela 16

Próba 2006 2007 2008 ODP

Przepływy pieniężne (EUR) Indeks (2006 = 100)

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

– 18 453 130 – 100

19 478 426 206

– 42 321 103 – 229

– 11 038 129 – 60

e) Inwestycje

(70)

Roczne inwestycje przedsiębiorstw objętych próbą w produkcję produktu podobnego zmniejszyły się o 34 % w latach 2006–2007 i o kolejne 59 punktów procentowych w latach 2007–2008, a następnie spadły jeszcze nieznacznie w ODP w porównaniu z 2008 r. Ogółem w badanym okresie wartość inwestycji zmniejszyła się o 96 %. Ostry spadek inwestycji można częściowo wyjaśnić faktem, że w latach 2006 i 2007 w celu zwiększenia mocy produkcyjnych dokonano zakupów nowych linii produkcyjnych.

Tabela 17

Próba 2006 2007 2008 ODP

Inwestycje netto (EUR) Indeks (2006 = 100)

Źródło: odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

98 398 284 100

64 607 801 66

6 537 577 7

4 298 208 4

(71)

Niski poziom inwestycji w 2008 r. i w ODP uznaje się za wynik obecnej delikatnej sytuacji finan­ sowej przemysłu unijnego. 5. Wnioski dotyczące sytuacji przemysłu unijnego

(72)

Analiza danych makroekonomicznych pokazuje, że producenci unijni w okresie badanym zmniejszyli swoją produkcję i sprzedaż. Chociaż odnotowany spadek nie był sam w sobie radykalny, należy postrzegać go w kontekście zwiększonego popytu między rokiem 2006 a ODP, który spowodował spadek udziału producentów unijnych w rynku o 10 punktów procentowych do 75 %.

(73)

Jednocześnie odpowiednie wskaźniki mikroekonomiczne pokazują wyraźne pogorszenie sytuacji gospodarczej producentów unijnych objętych próbą. Rentowność i zwrot z inwestycji pozostały na poziomie ujemnym i w ogólnym ujęciu w okresie między 2006 r. a ODP uległy dalszemu spadkowi. Przepływy pieniężne, mimo ogólnie pozytywnej tendencji, również pozostały na poziomie ujemnym w ODP.

(74)

W związku z powyższym uznaje się, że przemysł unijny nadal ponosi znaczne szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, a jego sytuacja jest bardzo delikatna i wrażliwa, i daleka od poziomu, jakiego można byłoby oczekiwać, gdyby udało się odrobić szkody stwierdzone w pierwotnym dochodzeniu. F. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI SZKODY 1. Wpływ przewidywanej wielkości przywozu oraz cen w przypadku uchylenia środków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.