Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1

Strona 1 z 14
17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

2. Wniosek o dokonanie przeglądu Po opublikowaniu zawiadomienia o przyszłym wygaś­ nięciu (4) obowiązujących ostatecznych środków anty­ dumpingowych Komisja otrzymała w dniu 13 maja 2009 r. wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Komitet ds. Politereftalanów Etylenu stowarzyszenia Plastics Europe („wnioskodawca”) w imieniu producentów repre­ zentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej unijnej produkcji PET. W uzasadnieniu wniosku o dokonanie przeglądu wygaś­ nięcia podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponow­ nego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu unij­ nego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia. W dniu 18 sierpnia 2009 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu o wszczęciu (5) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. 3. Równoległe postępowania

(6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 oraz art. 11 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1)

W wyniku dochodzenia antydumpingowego („docho­ dzenie pierwotne”) Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1467/2004 (2) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej („ostateczne środki antydumpingowe”). Nało­ żone poziomy cła wynosiły maksymalnie 22,9 %, co odpowiadało 184 EUR/t w przypadku przywozu pocho­ dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie” lub „ChRL”).

(2)

W następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, Rada, rozporządzeniem (WE) nr 2167/2005 (3) zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1467/2004.

Zaznaczyć należy, że w dniu 3 września 2009 r. Komisja ogłosiła również wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego (6), zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego, oraz wszczęcie postępowania antysubsydyjnego (7), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (8), w odniesieniu do przywozu niektórych PET pochodzą­ cych z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arab­ skich.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. C 5 z 10.1.2009, s. 3. C 194 z 18.8.2009, s. 9. C 208 z 3.9.2009, s. 12. C 208 z 3.9.2009, s. 7. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 271 z 19.8.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 345 z 28.12.2005, s. 11.

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

L 300/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.