Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10

Strona 1 z 12
L 301/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z powyższymi przepisami (8),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. STAN FAKTYCZNY uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24, 1. PROCEDURA Pismem z dnia 23 marca 2007 r. (nr referencyjny nr 415003) władze Islandii zgłosiły Urzędowi planowaną pomoc dla sektora transportu morskiego zgodnie z art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3.

uwzględniając część I art. 1 ust. 2 oraz część II art. 4 ust. 4, art. 6 i art. 7 ust. 5 protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale (4),

uwzględniając wytyczne Urzędu dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG (5), w szczególności rozdział dotyczący pomocy dla transportu morskiego (6),

Po wymianie korespondencji (9) Urząd poinformował władze Islandii, pismem z dnia 19 grudnia 2007 r., że podjął decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 w odniesieniu do pomocy państwa dla transportu morskiego w Islandii w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy.

uwzględniając decyzję Urzędu z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 (7),

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i Trybunale”. Zwany dalej „protokołem 3”. Wytyczne dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Poro­ zumienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanym dalej „Dz.U.”) L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Zwane dalej „wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa”. Zaktualizowaną wersję wytycznych dotyczących pomocy państwa opublikowano na stronie interne­ towej Urzędu: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/ state-aid-guidelines/ (6) Zwany dalej „wytycznymi w sprawie transportu morskiego”. (7) Decyzja nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. opublikowana w Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplemencie EOG nr 26 z 25.5.2006 s. 1, zmieniona decyzją nr 319/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. opublikowaną w Dz.U. C 286 z 23.11.2006, s. 9 oraz Suplemencie EOG nr 57 z 23.11.2006, s. 31.

Decyzja Urzędu nr 721/07/COL o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Suplemencie EOG (10). Urząd wezwał zainteresowane strony do przedstawienia uwag w tej sprawie.

Urząd nie otrzymał żadnych uwag od zainteresowanych stron.

2. OPIS PROPONOWANYCH ŚRODKÓW Zgłoszenie obejmowało dwa odrębne środki: system podatku tonażowego oraz specjalny system refundacji dla armatorów. Oba środki zostały opisane poniżej.

(8) Opublikowanym w Dz.U. C 96 z 17.4.2008, s. 37 oraz Suple­ mencie EOG nr 20 z 17.4.2008, s. 17. (9) Szczegółowe informacje na temat korespondencji pomiędzy Urzędem a władzami Islandii można znaleźć w decyzji Urzędu w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego, decyzja nr 721/07/COL, opublikowana w Dz.U. C 93 z 17.4.2008, s. 37 oraz Suplemencie EOG nr 20 z 17.4.2008, s. 17. (10) Zob. przypis 8, gdzie znajduje się odesłanie do Dz.U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 4 z 201018.11.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.