Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 4

Strona 1 z 4
L 301/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955) (2010/693/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2004/42/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającą dyrektywę 1999/13/WE (1), w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/205/WE (2) określono format pierwszego sprawozdania obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. Należy ustalić wspólny format drugiego sprawozdania, aby państwa członkowskie mogły wypełnić obowiązek polegający na złożeniu sprawozdania obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/42/WE,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/42/WE państwa członkowskie powinny zadbać, aby produkty określone w załączniku I do tej dyrektywy były wprowadzane do obrotu na ich terytorium po datach ustanowionych w załączniku II do tej dyrektywy, wyłącznie jeżeli zawar­ tość lotnych związków organicznych (zwanych dalej „LZO”) nie przekracza w nich dopuszczalnych wartości również określonych w załączniku II do tej dyrektywy oraz jeżeli zawartość LZO jest prawidłowo oznakowana zgodnie z art. 4 dyrektywy. Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2004/42/WE państwa człon­ kowskie powinny składać sprawozdania – zgodnie ze wspólnym formatem przygotowanym przez Komisję Europejską – z wyników programów monitorowania ustanowionych na mocy art. 6 wspomnianej dyrektywy oraz kategorii i ilości licencjonowanych produktów.

Artykuł 1 Państwa członkowskie stosują format określony w załączniku do niniejszej decyzji przy sporządzaniu sprawozdania, o którym mowa w art. 7 dyrektywy 2004/42/WE, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 87.

(2) Dz.U. L 91 z 31.3.2007, s. 48.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/5

ZAŁĄCZNIK WSPÓLNY FORMAT SPRAWOZDANIA Z WDROŻENIA DYREKTYWY 2004/42/WE W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R. 1. 1.1. Informacje ogólne i ustalenia administracyjne Organ odpowiedzialny za sprawozdanie:

Nazwa Adres Osoba wyznaczona do kontaktów Poczta elektroniczna Telefon 1.2. Prosimy wskazać organ lub organy wyznaczone w ramach wdrażania dyrektywy 2004/42/WE zgodnie z jej art. 5, które są odpowiedzialne za: a) wprowadzenie i koordynację programu monitorowania oraz zarządzanie nim (na szczeblu krajowym); b) przeprowadzanie inspekcji i kontroli w terenie (na szczeblu regionalnym i/lub lokalnym); c) dbanie o egzekwowanie przepisów krajowych przyjętych w celu wdrożenia dyrektywy. 1.3. Jeśli we wdrażanie dyrektywy 2004/42/WE zaangażowanych jest kilka organów, prosimy podać, jakie środki podjęto w celu zapewnienia możliwie najbardziej jednolitego stosowania dyrektywy na całym terytorium. Program monitorowania (art. 6 dyrektywy 2004/42/WE) Czy w poprzednim sprawozdaniu przedstawiono kopię krajowego programu monitorowania

2. 2.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 10 z 201018.11.2010

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.