Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1

Strona 1 z 56
18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12  listopada 2010  r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy  2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskie­ go i  Rady z  dnia  13  października 2003  r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólno­ cie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w  szczegól­ ności jej art. 3d ust. 3 i art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla. Sprzedaż na akcji powinna wspierać i  wzmacniać ten sygnał.

(2)

Dyrektywa 2003/87/WE została poddana przeglądowi i  zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą dy­ rektywę 2003/87/WE w  celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cie­ plarnianych we Wspólnocie (2) i  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/29/WE z  dnia 23  kwietnia 2009  r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w  celu usprawnienia i  rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (3). Podczas przeglądu dyrektywy 2003/87/WE ustalono m.i­ n., że podstawową zasadą przydziału uprawnień powinna być sprzedaż na aukcji, ponieważ jest to najprostsza me­ toda dokonywania tego przydziału, a oprócz tego jest po­ wszechnie uważana za najbardziej efektywną ekonomicznie. Skuteczność systemu handlu uprawnienia­ mi do emisji w postaci ograniczenia, jak najniższym kosz­ tem, emisji gazów cieplarnianych zależy od wyraźnego

Artykuł  10 ust.  1 dyrektywy 2003/87/WE zobowiązuje państwa członkowskie do sprzedaży na aukcji uprawnień objętych przepisami rozdziału III tej dyrektywy, które nie są przydzielone jako bezpłatne uprawnienia. Państwa członkowskie mają zatem obowiązek sprzedawać na au­ kcji uprawnienia, które nie są przydzielone jako bezpłatne uprawnienia. Państwa członkowskie nie mogą stosować innych sposobów przydziału ani wstrzymywać bądź anu­ lować uprawnień nieprzydzielonych jako bezpłatne uprawnienia zamiast sprzedawać je na aukcji.

(3)

(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3. (3)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.

Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE ustanawia sze­ reg celów procesu aukcyjnego. Proces ten powinien być przewidywalny, w szczególności w odniesieniu do harmo­ nogramu oraz przebiegu aukcji, a  także szacunkowych wolumenów uprawnień, które mają być udostępnione. Aukcje powinny być zaprojektowane w  taki sposób, aby małe i  średnie przedsiębiorstwa objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji miały pełny, uczciwy i  sprawie­ dliwy dostęp do aukcji, aby dostęp do nich uzyskały małe podmioty uczestniczące w  systemie, aby uczestnicy mieli dostęp do informacji w tym samym czasie, aby uczestnicy nie stwarzali zagrożenia dla wiarygodności prowadzonych aukcji oraz aby organizacja aukcji i  uczestnictwo w  nich były efektywne pod względem kosztów, unikając nieuza­ sadnionych kosztów administracyjnych.

L 302/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

Cele te należy interpretować w kontekście nadrzędnych ce­ lów przeglądu dyrektywy 2003/87/WE, m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.