Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia (1)

Data ogłoszenia:2010-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 1

19.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporzą­ dzenie (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 10 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

rzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4) usta­ nawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędo­ wych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie to stanowi, że urzędowy lekarz wetery­ narii weryfikuje, czy zwierzęta nie są poddawane ubojowi w przypadkach, gdy podmiot prowadzący rzeźnię nie otrzymał i nie sprawdził istotnych informacji dotyczą­ cych łańcucha żywnościowego. Oprócz tego rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że urzędowy lekarz weterynarii może zezwolić na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni nawet w przypadku braku istotnych informacji dotyczących łańcucha żywnościowego. W takim jednak przypadku wszelkie istotne informacje dotyczące łańcucha żywno­ ściowego należy dostarczyć przed dopuszczeniem tusz do spożycia przez ludzi. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego rodzaju tusze wraz z narządami wewnętrznymi muszą być przechowywane oddzielnie od innego mięsa. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi ponadto, że w przypadku gdy istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego nie są dostępne w ciągu 24 godzin od przybycia zwierzęcia do rzeźni, całe mięso z tego zwie­ rzęcia zostaje uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi. Jeżeli zwierzę nie zostało jeszcze ubite, ubija się je oddzielnie od innych zwierząt. Tym samym przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ograniczają zagrożenie dla zdrowia ludzi zwią­ zane z niezidentyfikowanymi zwierzętami. W związku z tym niszczenie zwierząt na podstawie rozporządzenia (WE) nr 494/98 przede wszystkim działa odstraszająco, a identyfikacja zwierząt propagowana jest ze względów innych niż bezpieczeństwo żywności. Zwierzęta o nieznanym pochodzeniu mogą mieć wpływ na status zdrowotny zwierząt w tych obszarach, w których zwierzęta o nieznanym pochodzeniu przetrzy­ mywano.

(5)

Na podstawie art. 10 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 z dnia 21 kwietnia 1997 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła rzeźnego i dotyczącego znakowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego (2) przyjęto rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (3). Pierwsze z wyżej wymienionych rozporządzeń zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000. Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 494/98 stanowi, że jeżeli właściciel zwierzęcia nie może potwier­ dzić autentyczności jego identyfikacji w ciągu dwu dni roboczych, należy je zniszczyć bezzwłocznie pod nadzorem organów weterynaryjnych, bez odszkodowania ze strony właściwego organu. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwie­

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 117 z 7.5.1997, s. 1. (3) Dz.U. L 60 z 28.2.1998, s. 78.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

L 303/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2010

(9)

Jak pokazują doświadczenia ze stosowania rozporzą­ dzenia (WE) nr 494/98, termin ograniczony ściśle do dwu dni nie pozwala na dokonanie prawidłowej oceny tożsamości niezidentyfikowanych zwierząt. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podjęcia niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających ocenę sytuacji na podstawie analizy ryzyka oraz nało­ żenie współmiernych sankcji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 494/98 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie może potwierdzić autentyczności jego identyfikacji i identyfikowalności, właściwy organ, w stosownych przypadkach i na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, zarządza zniszczenie takiego zwierzęcia bez odszkodowania.”. Artykuł 2

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 494/98.

(11)

Komitet ds. Funduszy Rolniczych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 14 z 201019.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Estonii, Łotwy oraz Wspólnoty Autonomicznej Balearów w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za oficjalnie wolną od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7856) (1)

 • Dz. U. L303 - 13 z 201019.11.2010

  Decyzja Rady 2010/694/WPZiB z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L303 - 11 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L303 - 9 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1057/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 7 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 5 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1055/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 3 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1054/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.