Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Estonii, Łotwy oraz Wspólnoty Autonomicznej Balearów w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za oficjalnie wolną od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7856) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 14

Strona 1 z 2
L 303/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Estonii, Łotwy oraz Wspólnoty Autonomicznej Balearów w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za oficjalnie wolną od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7856)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/695/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4 i załącznik A część II pkt 7, uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują­ cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej załącznik A rozdział 1 sekcję II, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Hiszpania przedłożyła Komisji dokumentację, wykazującą – w odniesieniu do Wspólnoty Autonomicznej Balearów – spełnienie warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG, w celu uznania tego regionu Hiszpanii za oficjalnie wolny od brucelozy (B. melitensis). W wyniku oceny dokumentacji przedłożonej przez Hisz­ panię należy uznać Wspólnotę Autonomiczną Balearów za oficjalnie wolną od tej choroby. Należy zatem odpo­ wiednio zmienić załącznik II do decyzji 93/52/EWG. Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do handlu bydłem i trzodą chlewną w Unii. Określono w niej warunki, zgodnie z którymi państwo członkowskie może być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy i oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła. Załączniki I i II do decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (4) zawierają wykazy państw członkowskich uznanych odpowiednio za oficjalnie wolne od gruźlicy i oficjalnie wolne od bruce­ lozy. Estonia przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą spełnienie warunków określonych w dyrektywie 64/432/EWG, niezbędnych do przyznania całemu teryto­ rium tego państwa członkowskiego statusu oficjalnie wolnego od gruźlicy i oficjalnie wolnego od brucelozy. W wyniku oceny dokumentacji przedłożonej przez Estonię należy uznać to państwo członkowskie za oficjalnie wolne od gruźlicy i oficjalnie wolne od bruce­ lozy. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzje 93/52/EWG i 2003/467/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(7)

W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel owcami i kozami w Unii. Ustalono w niej warunki, zgodnie z którymi państwa członkowskie lub ich regiony mogą być uzna­ wane za oficjalnie wolne od brucelozy. Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (3) zawiera w załącznikach wykaz państw człon­ kowskich i ich regionów uznanych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG. Estonia i Łotwa przedłożyły Komisji dokumentację, wykazującą spełnienie warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG, w celu uznania tych państw za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do ich całego terytorium. W wyniku oceny dokumentacji przedłożonej przez Estonię i Łotwę należy uznać oba państwa członkowskie za oficjalnie wolne od tej choroby. Należy zatem odpo­ wiednio zmienić załącznik I do decyzji 93/52/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 13 z 201019.11.2010

  Decyzja Rady 2010/694/WPZiB z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L303 - 11 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L303 - 9 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1057/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 7 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 5 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1055/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 3 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1054/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L303 - 1 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.