Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1054/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

Data ogłoszenia:2010-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 3

19.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1054/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 31, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

W przypadku gdy dana jednostka pływająca i statek powietrzny nie są w stu procentach wykorzystywane do celów kontroli rybołówstwa, zwrotu środków należy dokonywać proporcjonalnie do wartości procentowej ich wykorzystania.

(7)

Umowę między właściwym organem i dostawcą należy dołączyć do wniosku zaliczkowe jedynie, jeżeli zawarcie takiej konieczne ze względu na charakter danego

administracji o płatności umowy jest projektu.

Unia Europejska od 1990 r. finansuje działania państw członkowskich w zakresie kontroli i egzekwowania prze­ pisów o rybołówstwie zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa ustanowionymi w szczególności w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 (2). Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 przewiduje, oprócz innych działań, unijne środki finansowe na wydatki zwią­ zane z kontrolą, inspekcją i nadzorem rybołówstwa na lata 2007–2013. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007 (3) ustanowiono szczegółowe zasady realizacji takich środków. Ze względu na zasadę należytego zarządzania finansami państwa członkowskie powinny dysponować jasnymi wskazówkami na temat reguł, jakich należy przestrzegać, aby móc skorzystać z unijnego wsparcia finansowego w przypadku ponoszenia wydatków w obszarze kontroli i egzekwowania przepisów w rybołówstwie. Należy uprościć i sprecyzować reguły mające zastoso­ wanie do unijnego wkładu finansowego w krajowe programy kontroli. W przypadku niektórych większych inwestycji zaciąg­ nięcie przez państwa członkowskie zobowiązań praw­ nych i budżetowych może wymagać więcej czasu, niż się obecnie dopuszcza; w celu zmniejszenia w przyszłości problemów związanych ze zwrotem środków, należy przewidzieć stosowanie wydłużonych terminów od dnia 22 czerwca 2010 r. – dnia przyjęcia przez Komisję pierwszej decyzji o finansowaniu w 2010 r.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 391/2007.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 391/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(3)

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

(4)

„Artykuł 4 Zaciąganie zobowiązań na wydatki 1. Państwa członkowskie zaciągają zobowiązania prawne i budżetowe dotyczące działań kwalifikujących się do wsparcia finansowego na mocy decyzji, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 861/2006, w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku, w którym zostały one powiadomione o podjęciu takiej decyzji.

(5)

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (3) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 30.

2. Niezależnie od ust. 1, państwa członkowskie zobowią­ zane są do zaciągnięcia zobowiązań prawnych i budżetowych w ramach projektów dotyczących zakupu lub modernizacji jednostek pływających i statków powietrznych w terminie 24 miesięcy od zakończenia roku, w którym zostały one powiadomione o podjęciu decyzji, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 861/2006.

L 303/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2010

3. Ustęp 2 stosuje się od dnia 22 czerwca 2010 r. – dnia przyjęcia przez Komisję pierwszej decyzji o finansowaniu w 2010 r.”; 2) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki poniesione na zakup i modernizację jedno­ stek pływających oraz statków powietrznych kwalifikują się do finansowania, o ile są zgodne z załącznikiem III oraz są wykorzystywane – zgodnie z deklaracją danego państwa członkowskiego – przynajmniej przez 25 % czasu do celów monitorowania i kontroli działalności połowowej. W przypadku gdy dana jednostka pływająca lub statek powietrzny są wykorzystywane do celów monitorowania i kontroli działalności połowowej przez mniej niż 100 %

czasu, zwrotu środków dokonuje się proporcjonalnie do wartości procentowej ich wykorzystania.”; 3) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli ze względu na charakter danego projektu wyma­ gane jest zawarcie umowy między właściwym organem administracji i dostawcą, do wniosku państwa członkow­ skiego dołącza się uwierzytelniony odpis tej umowy.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 303 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 14 z 201019.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Estonii, Łotwy oraz Wspólnoty Autonomicznej Balearów w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za oficjalnie wolną od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7856) (1)

 • Dz. U. L303 - 13 z 201019.11.2010

  Decyzja Rady 2010/694/WPZiB z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L303 - 11 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L303 - 9 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1057/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 7 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 5 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1055/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 1 z 201019.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.