Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 18

L 304/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2004/42/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicz­ nych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającą dyrektywę 1999/13/WE (1), w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik III do dyrektywy 2004/42/WE zastępuje się załączni­ kiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2012 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Metody analityczne określone w załączniku III do dyrek­ tywy 2004/42/WE służą stwierdzaniu, w odniesieniu do produktów zawartych w załączniku I do tej dyrektywy, zgodności z dopuszczalnymi zawartościami lotnych związków organicznych (zwanych dalej „LZO”) wymie­ nionymi w załączniku II do tej dyrektywy. Metody te powinny zostać dostosowane do postępu technicznego. Metoda ISO 11890-2 została poddana przeglądowi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2006 r. i jej nowa wersja powinna zostać włączona do załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE. W metodzie ISO 11890-2 stwierdza się, że jeśli w skład produktu nie wchodzą rozcieńczalniki reaktywne, a zawartość LZO jest równa lub większa niż 15 % na masę, to akceptowalną alternatywą jest prostsza i tańsza metoda ISO 11890-1. Należy zatem zezwolić na stoso­ wanie tej metody na mocy dyrektywy 2004/42/WE, tak by ograniczyć koszty badań ponoszone przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze, których dyrek­ tywa ta dotyczy. Należy zatem 2004/42/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 dyrektywy 2004/42/WE,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 87.

20.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/19

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III METODY OKREŚLONE W ART. 3 UST. 1 Metoda dopuszczalna w odniesieniu do produktów o zawartości LZO poniżej 15 % na masę i w których skład nie wchodzą rozcieńczalniki reaktywne:

Badanie Metoda Data publikacji

Parametr

Jednostka

Zawartość LZO

g/l

ISO 11890-2

2006

Metody dopuszczalne w odniesieniu do produktów o zawartości LZO równej lub większej niż 15 % na masę i w których skład nie wchodzą rozcieńczalniki reaktywne:

Badanie Metoda Data publikacji

Parametr

Jednostka

Zawartość LZO Zawartość LZO

g/l g/l

ISO 11890-1 ISO 11890-2

2007 2006

Metoda dopuszczalna w odniesieniu do produktów zawierających LZO i w których skład wchodzą rozcieńczalniki reaktywne:

Badanie Metoda Data publikacji

Parametr

Jednostka

Zawartość LZO

g/l

ASTMD 2369

2003”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 63 z 201020.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 320 z 29.11.2008)

 • Dz. U. L304 - 47 z 201020.11.2010

  Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

 • Dz. U. L304 - 21 z 201020.11.2010

  Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego

 • Dz. U. L304 - 20 z 201020.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L304 - 16 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L304 - 14 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 11 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 9 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 7 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 2 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1064/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L304 - 1 z 201020.11.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.