Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1064/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 2

Strona 1 z 7
L 304/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1064/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporzą­ dzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i 5, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie anty­ dumpingowe”), w szczególności jego art. 19 i 22 ust. 1 zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI 1.1. Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki wyrównawcze

(1) (5)

utrzymała w marcu 2006 r. ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii PET pochodzącej z Indii. Dochodzenie przeglądowe objęło okres od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 września 2004 r.

(3)

W wyniku częściowego przeglądu okresowego dotyczą­ cego subsydiowania indyjskiego producenta folii PET, przedsiębiorstwa Garware Polyester Limited („Garware”), rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006 (5) Rada dokonała w sierpniu 2006 r. zmiany ostatecznego cła wyrównaw­ czego nałożonego na Garware rozporządzeniem (WE) nr 367/2006. W wyniku częściowego przeglądu okresowego dotyczą­ cego subsydiowania innego indyjskiego producenta folii PET, przedsiębiorstwa Jindal Poly Films Limited, znanego wcześniej pod nazwą Jindal Polyester Ltd („Jindal”), rozporządzeniem (WE) nr 1124/2007 (6) Rada dokonała we wrześniu 2007 r. zmiany ostatecznego cła wyrów­ nawczego nałożonego na Jindal rozporządzeniem (WE) nr 367/2006. W wyniku częściowego przeglądu okresowego wszczę­ tego przez Komisję z własnej inicjatywy i dotyczącego subsydiowania pięciu indyjskich producentów folii z PET, rozporządzeniem (WE) nr 15/2009 (7) Rada dokonała w styczniu 2009 r. zmiany ostatecznego cła wyrównaw­ czego nałożonego na te przedsiębiorstwa rozporządze­ niem (WE) nr 367/2006. W wyniku częściowego przeglądu okresowego dotyczą­ cego subsydiowania indyjskiego Jindal, rozporządzeniem (UE) nr 579/2010 (8) Rada dokonała w czerwcu 2010 r. zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na Jindal rozporządzeniem (WE) nr 367/2006. 1.2. Wcześniejsze dochodzenia oraz obowiązujące środki antydumpingowe

(4)

W grudniu 1999 r. w drodze rozporządzenia (WE) nr 2597/1999 (3) Rada nałożyła ostateczne cło wyrów­ nawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) („produkt objęty postępowaniem”) pochodzącej z Indii. Dochodzenie, które doprowadziło do przyjęcia tego rozporządzenia, zwane jest dalej „pierwotnym dochodze­ niem antysubsydyjnym”. Środki przyjęły formę cła wyrównawczego ad valorem na poziomie od 3,8 % do 19,1 % nałożonego na przywóz pochodzący od indywi­ dualnie wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydual­ nego w wysokości 19,1 % nałożoną na przywóz ze wszystkich innych przedsiębiorstw. Pierwotne docho­ dzenie antysubsydyjne objęło okres od dnia 1 października 1997 r. do dnia 30 września 1998 r. W wyniku przeglądu wygaśnięcia przeprowadzonego na mocy art. 18 podstawowego rozporządzenia antysubsy­ dyjnego, rozporządzeniem (WE) nr 367/2006 (4) Rada

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 343 z 22.12.2009, s. 51. 188 z 18.7.2009, s. 93. 316 z 10.12.1999, s. 1. 68 z 8.3.2006, s. 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 63 z 201020.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 320 z 29.11.2008)

 • Dz. U. L304 - 47 z 201020.11.2010

  Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

 • Dz. U. L304 - 21 z 201020.11.2010

  Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego

 • Dz. U. L304 - 20 z 201020.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L304 - 18 z 201020.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych

 • Dz. U. L304 - 16 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L304 - 14 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 11 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 9 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 7 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 1 z 201020.11.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.