Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 47

Tytuł:

Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 47

Strona 1 z 15
20.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/47

POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

PARLAMENT EUROPEJSKI I KOMISJA EUROPEJSKA (zwane dalej „obiema instytucjami”),

— uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 295, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwane dalej „Traktatami”),

— uwzględniając porozumienia międzyinstytucjonalne oraz teksty regulujące stosunki pomiędzy obiema instytucjami,

— uwzględniając Regulamin Parlamentu (1), w szczególności jego art. 105, 106 i 127 oraz załączniki VIII i XIV do niego,

— uwzględniając wydane wytyczne polityczne i odnośne oświadczenia złożone przez przewodniczącego elekta Komisji w dniu 15 września 2009 r. i w dniu 9 lutego 2010 r., a także oświadczenia złożone przez poszczególnych kandydatów na członków Komisji w czasie ich przesłuchań przed komisjami parlamentarnymi,

A. mając na uwadze, że traktat lizboński wzmacnia demokratyczną legitymację procesu decyzyjnego w Unii,

B. mając na uwadze, że obie instytucje przywiązują najwyższą wagę do skutecznej transpozycji i stosowania prawa Unii,

C. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie ramowe nie narusza uprawnień ani kompetencji Parlamentu, Komisji ani żadnej innej instytucji lub organu Unii, lecz ma na celu zapewnienie, że te uprawnienia i kompetencje są wykonywane w możliwie najskuteczniejszy i najbardziej przejrzysty sposób,

D. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie ramowe powinno być interpretowane zgodnie z ramami instytucjonal­ nymi, które zostały sformułowane w Traktatach,

E. mając na uwadze, że Komisja będzie należycie uwzględniać rolę przyznaną odpowiednio Parlamentowi i Radzie na mocy Traktatów, w szczególności w odniesieniu do podstawowej zasady równego traktowania określonej w pkt 9,

F. mając na uwadze, że należy dokonać aktualizacji porozumienia ramowego zawartego w maju 2005 r. (2) i zastąpić je niniejszym tekstem,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

(1) Dz.U. L 44 z 15.2.2005, s. 1. (2) Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, s. 125.

L 304/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

I. ZAKRES STOSOWANIA 1. W celu lepszego odzwierciedlenia nowego „szczególnego partnerstwa” między Parlamentem i Komisją obie instytucje przyjmują następujące środki w celu wzmocnienia odpowie­ dzialności politycznej i zasadności działań Komisji, rozszerzenia konstruktywnego dialogu i poprawy przepływu informacji pomiędzy obiema instytucjami oraz ulepszenia współpracy dotyczącej procedur i planowania.

4. Bez uszczerbku dla zasady kolegialności Komisji, każdy z członków Komisji ponosi odpowiedzialność polityczną za działania podejmowane w zakresie swoich kompetencji. Przewodniczący Komisji ponosi całkowitą odpowiedzialność za stwierdzenie jakiegokolwiek konfliktu interesów, który unie­ możliwiłby danemu członkowi Komisji pełnienie obowiązków. Przewodniczący Komisji jest też odpowiedzialny za wszelkie dalsze działania podjęte w powyższych okolicznościach i niezwłocznie informuje o tym na piśmie przewodniczącego Parlamentu. Udział członków Komisji w kampaniach wyborczych reguluje kodeks postępowania komisarzy. Członkowie Komisji biorący aktywny udział w kampaniach wyborczych jako kandydaci w wyborach do Parlamentu Euro­ pejskiego powinni wziąć bezpłatny urlop wyborczy ze skutkiem od końca ostatniej sesji miesięcznej poprzedzającej wybory. Przewodniczący Komisji w odpowiednim czasie informuje Parla­ ment o swojej decyzji dotyczącej przyznania takiego urlopu, wskazując, który członek Komisji przejmie stosowne obowiązki na czas trwania urlopu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 63 z 201020.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 320 z 29.11.2008)

 • Dz. U. L304 - 21 z 201020.11.2010

  Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego

 • Dz. U. L304 - 20 z 201020.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L304 - 18 z 201020.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych

 • Dz. U. L304 - 16 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L304 - 14 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 11 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 9 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 7 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 2 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1064/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L304 - 1 z 201020.11.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.