Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1

Strona 1 z 29
20.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA KOMISJI 2010/68/UE z dnia 22  października 2010  r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w  sprawie wyposażenia statków

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z  dnia 20  grudnia 1996  r. w  sprawie wyposażenia statków (1), w  szczególności jej art. 17, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł  1 Załącznik A  do dyrektywy 96/98/WE zastępuje się tekstem za­ wartym w załączniku do niniejszej dyrektywy. Artykuł  2 Wyposażenie oznaczone w  kolumnie pierwszej załącznika A.1 jako „nowa pozycja” lub jako przeniesione z  załącznika A.2 do załącznika A.1, które zostało wyprodukowane przed terminem określonym w art. 3 ust. 1 zgodnie z procedurami przewidziany­ mi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium państwa członkowskiego przed tym terminem, może być wprowadzane na rynek albo używane jako wyposażenie statku wspólnotowego w okresie dwóch lat po tym terminie.

Na potrzeby dyrektywy 96/98/WE zastosowanie powinny mieć aktualnie obowiązujące wersje konwencji międzyna­ rodowych i norm dotyczących badań. Ponieważ od dnia 6 kwietnia 2009 r., w którym dyrekty­ wa 96/98/WE została ostatnio zmieniona, weszły w życie zmiany konwencji międzynarodowych i stosownych norm dotyczących badań, należy je uwzględnić w  treści tej dy­ rektywy dla jej większej przejrzystości. Międzynarodowa Organizacja Morska i  europejskie orga­ nizacje normalizacyjne przyjęły normy, w tym szczegóło­ we normy dotyczące badań, dla szeregu elementów wyposażenia wymienionych w  załączniku A.2 do dyrek­ tywy 96/98/WE lub – choć niewymienione – uważanych za istotne z  punktu widzenia wspomnianej dyrektywy. Wyposażenie takie należy zatem – stosownie do potrzeb – uwzględnić w  załączniku A.1 lub przenieść z  załącznika A.2 do załącznika A.1. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 96/98/WE. Środki przewidziane w  niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki (COSS),

(2)

(3)

Artykuł  3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 10  grudnia 2011  r., przepisy ustawowe, wykonawcze i  ad­ ministracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Nie­ zwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między wymienionymi przepisami a  niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 10  grudnia 2011 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesie­ nia określane są przez państwa członkowskie.

(4) (5)

(1)  Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 25.

L 305/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawo­ wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie obję­ tej niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w  życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

20.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A

Wykaz użytych skrótów A.1, zmiana 1 dotycząca dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.