Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 306 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wycofania uznania Gruzji w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7966) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 306 POZ 78

L 306/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wycofania uznania Gruzji w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7966)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/705/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2008/106/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimal­ nego poziomu wyszkolenia marynarzy (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2, uwzględniając ponowną ocenę spełnienia kryteriów przez Gruzję przeprowadzoną przez Komisję zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2008/106/WE, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Komisja przedstawiła państwom członkowskim sprawoz­ danie zawierające wyniki przeprowadzonej oceny zgod­ ności.

Następnie pismami z dnia 27 lutego 2009 r. i z dnia 23 marca 2010 r. Komisja zwróciła się do władz gruziń­ skich o przedstawienie dokumentów potwierdzających odpowiednie usunięcie niedociągnięć stwierdzonych w ramach oceny.

(6)

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zatwierdzeniu świadectw kompetencji marynarzy, wydawanych przez państwa trzecie, pod warunkiem że odpowiednie państwo trzecie jest uznane przez Komisję za spełniające wymagania Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r., z późniejszymi zmianami (konwencja STCW) (2). Gruzja jest uznawana na poziomie Unii Europejskiej na mocy procedury określonej w art. 18 ust. 3 lit. c) dyrek­ tywy 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (3), gdyż uznania gruzińskich świadectw przez Włochy i Grecję są publi­ kowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), a zatem pozostają w mocy zgodnie z art. 19 ust. 5 dyrektywy 2008/106/WE, pomimo faktu, że dyrektywa 2001/25/WE została uchylona. Komisja oceniła systemy kształcenia i szkolenia mary­ narzy oraz wydawania im świadectw w Gruzji zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2008/106/WE w celu spraw­ dzenia, czy kraj ten spełnia wymagania konwencji STCW i czy podjęto odpowiednie działania w celu zapobieżenia oszustwom związanym z wydawaniem świadectw. We wspomnianej ocenie opartej na wynikach kontroli wyjaś­ niającej przeprowadzonej przez ekspertów z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu we wrześniu 2006 r., stwierdzono szereg niedociągnięć.

W odniesieniu do stwierdzonych podczas oceny zgod­ ności z konwencją STCW niedociągnięć władze gruziń­ skie przedstawiły na żądanie Komisji pismami z dnia 1 maja 2009 r., 12 stycznia 2010 r., 17 lutego 2010 r. i 14 kwietnia 2010 r. pewne informacje doty­ czące zastosowania działań naprawczych w odniesieniu do wskazanych niedociągnięć.

(7)

(2)

Ocena odpowiedzi przedstawionych przez władze gruzińskie, która została przeprowadzona przez Komisję, potwierdziła, że przedstawione informacje dotyczyły jedynie bardzo niewielkiej części tych niedociągnięć, a jednocześnie wykazała, że większość niedociągnięć stwierdzonych w trakcie oceny zgodności pozostaje nierozwiązana. Niedociągnięcia te dotyczą wielu elementów konwencji STCW, a zwłaszcza braku prze­ pisów krajowych wdrażających niektóre wymagania konwencji STCW, w szczególności takich jak wdrożenie systemu norm jakości i wykorzystanie symulatorów, funkcjonowanie systemu norm jakości zarówno w administracji, jak i niektórych instytucjach edukacyj­ nych i szkoleniowych dla marynarzy, monitorowanie tych instytucji przez administrację, a także liczne wymogi dotyczące świadectw odnoszących się zarówno do działu pokładowego, jak i działu maszynowego.

(3)

(8)

Wymienione braki oznaczają nieprzestrzeganie niektó­ rych z najistotniejszych postanowień konwencji STCW i mogą wywierać niekorzystny wpływ na ogólny poziom kompetencji marynarzy posługujących się świadectwami kompetencji wydawanymi przez Gruzję.

(9)

Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 33. (2) Konwencja przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską. (3) Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17. (4) Dz.U. C 268 z 7.11.2003, s. 7 i Dz.U. C 85 z 7.4.2005, s. 8.

(1 )

Wyniki oceny zgodności oraz ocena przedłożonych przez władze gruzińskie informacji wskazują, że Gruzja nie spełnia całkowicie odpowiednich wymagań konwencji STCW, a zatem należy cofnąć jej uznanie przez Unię Europejską.

23.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/79

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2010 r. Artykuł 1 Wycofuje się uznanie Gruzji w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji wydawanych przez ten kraj przyznane zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2001/25/WE. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 306 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 77 z 201023.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uznania Sri Lanki w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7963) (1)

 • Dz. U. L306 - 76 z 201023.11.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

 • Dz. U. L306 - 74 z 201023.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1075/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L306 - 72 z 201023.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1074/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 70 z 201023.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1073/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszaru IIa, IIIb, IIIc, IIId i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 68 z 201023.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1072/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L306 - 44 z 201023.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1071/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 42 z 201023.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1070/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniające dyrektywę 2008/38/WE poprzez dodanie do wykazu planowanych zastosowań wspomagania metabolizmu stawów jako szczególnej potrzeby żywieniowej w przypadku zapalenia kości i stawów u psów i kotów (1)

 • Dz. U. L306 - 36 z 201023.11.2010

  Projekt – Decyzja nr …/… Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony z dnia … w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu

 • Dz. U. L306 - 35 z 201023.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dz. U. L306 - 29 z 201023.11.2010

  Projekt – Decyzja nr …/… Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony z dnia … w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu

 • Dz. U. L306 - 28 z 201023.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dz. U. L306 - 22 z 201023.11.2010

  Projekt – Decyzja nr …/… Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony z dnia … w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie eurośródziemnomorskim

 • Dz. U. L306 - 21 z 201023.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dz. U. L306 - 15 z 201023.11.2010

  Projekt – Decyzja nr …/… Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony z dnia … w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie eurośródziemnomorskim

 • Dz. U. L306 - 14 z 201023.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w Radzie Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dz. U. L306 - 9 z 201023.11.2010

  Projekt – Decyzja nr …/… Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony z dnia … w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie eurośródziemnomorskim

 • Dz. U. L306 - 8 z 201023.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 • Dz. U. L306 - 2 z 201023.11.2010

  Projekt – Decyzja nr …/… Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony z dnia … w sprawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawartych w Układzie eurośródziemnomorskim

 • Dz. U. L306 - 1 z 201023.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.