Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 307 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1063/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 307 POZ 1

Strona 1 z 63
23.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

w szczególności poprzez ułatwianie im dostępu do rynków w krajach rozwiniętych. W tym celu należy uprościć, a w stosownych przypad­ kach złagodzić reguły preferencyjnego pochodzenia w sposób umożliwiający zastosowanie przyznanych preferencji do produktów pochodzących z krajów korzystających.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system prefe­ rencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporzą­ dzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (2) Unia Europejska udziela krajom rozwija­ jącym się preferencji handlowych w ramach jej ogólnego systemu preferencji taryfowych („GSP” lub „System”). Zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia, reguły pochodzenia dotyczące definicji pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody współpracy administracyjnej zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 (3). Nawiązując do szeroko zakrojonej debaty, zainicjowanej ogłoszoną dnia 18 grudnia 2003 r. zieloną księgą doty­ czącą przyszłości reguł pochodzenia w preferencyjnych zasadach handlu (4), w dniu 16 marca 2005 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Reguły pochodzenia w preferencyjnych zasadach handlu – Kierunki na przy­ szłość” (5) („komunikat”). Komunikat zarysowuje nową koncepcję reguł pochodzenia we wszystkich preferencyj­ nych zasadach handlu obowiązujących w obrocie z Unią Europejską, a w szczególności w ramach zasad nastawio­ nych na rozwój, takich jak GSP. W kontekście Agendy Rozwoju DOHA nie budzi wątpli­ wości konieczność pogłębionej integracji państw rozwi­ jających się z gospodarką ogólnoświatową –

Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. COM(2003) 787. COM(2005) 100.

Aby zapewnić faktyczne preferencje potrzebującym, przy jednoczesnej ochronie zasobów własnych Unii Europej­ skiej, wszelkim zmianom reguł preferencyjnego pocho­ dzenia powinny towarzyszyć odpowiednie dostosowania procedur zarządzania nimi. Ocena skutków niniejszego rozporządzenia przeprowa­ dzona przez Komisję wskazuje, że reguły pochodzenia w ramach GSP są postrzegane jako nazbyt złożone i zbyt restrykcyjne. W ramach tej oceny wykazano ponadto, że faktyczny zakres wykorzystania przyznanych preferencji w przypadku niektórych produktów jest niski, w szczególności właśnie dla tych produktów, które mają największe znaczenie dla krajów najsłabiej rozwiniętych, a jednym z powodów takiego stanu rzeczy są obecnie obowiązujące reguły pochodzenia. W ocenie skutków stwierdzono, że zarówno efekt uproszczenia, jak i sprzyjania rozwojowi można osiągnąć poprzez wprowadzenie jednolitego kryterium, które miałoby zastosowanie do wszystkich produktów, służą­ cego określaniu pochodzenia towarów, które nie zostały w całości uzyskane w danym kraju korzystającym z preferencji na podstawie wartości dodanej w danym kraju korzystającym, przy zachowaniu wymogu zgod­ ności z progiem wystarczającego przetworzenia. W ocenie skutków nie wykazano natomiast nieodzow­ ności jednej wspólnej metody dla realizacji celu uprosz­ czenia czy też sprzyjania rozwojowi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 307 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.