Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 1

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz (2010/706/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art. 218 ust. 5,

(4)

28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (2); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W dniu 27 listopada 2008 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Gruzją w sprawie Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz (zwanej dalej „umową”). Negocjacje zakończyły się pomyślnie i umowa została parafowana dnia 25 listopada 2009 r.

Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo­ nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo­ nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (1); Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz (zwanej dalej „umową”), z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy (3).

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby (osób) uprawnionej(-ych) do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(2) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20. (3) Teksty umowy, protokołu oraz deklaracji zostaną opublikowane wraz z decyzją w sprawie zawarcia umowy.

(3)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia

(1) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

L 308/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2010

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 53 z 201024.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961) (1)

 • Dz. U. L308 - 52 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L308 - 46 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 11 z 201024.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1)

 • Dz. U. L308 - 9 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 7 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L308 - 5 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L308 - 3 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1076/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.