Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 53

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/53

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/709/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

c) Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB); d) Konfederacja Europejskiego Biznesu; e) Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME); f) EUROCOMMERCE. 3. W razie potrzeby Komisja może zmienić skład KUEOE. Artykuł 3 1. 2. Każdy członek KUEOE wyznacza osobę kontaktową. Posiedzenia KUEOE prowadzi jego przewodniczący. oraz Małych

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ozna­ kowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 kryteria oznakowania ekologicznego opracowywane są z pomocą Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (zwanego dalej „KUEOE”). Aby program oznakowania ekologicznego UE został zaakceptowany przez ogół społeczeństwa, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oraz organizacje konsumenckie, jako zainteresowane strony, powinny zostać członkami KUEOE wraz z właściwymi organami państw członkowskich. Należy zastąpić decyzję Komisji 2000/730/WE z dnia 10 listopada 2000 r. ustanawiającą Komitet Unii Europej­ skiej ds. Oznakowania Ekologicznego oraz jego regu­ lamin wewnętrzny (2),

(2)

3. KUEOE przyjmuje swój regulamin wewnętrzny po konsul­ tacji z Komisją. 4. Koszty podróży oraz, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez członków w związku z pracami KUEOE są zwracane przez Komisję w granicach rocznego budżetu przeznaczonego na tego rodzaju wydatki. Artykuł 4 Decyzja 2000/730/WE traci moc. Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2010 r. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym ustanawia się Komitet Unii Europejskiej ds. Ozna­ kowania Ekologicznego (zwany dalej „KUEOE”). Artykuł 2 1. Członków KUEOE mianuje Komisja.

2. W skład KUEOE wchodzą przedstawiciele właściwych organów państw członkowskich, przedstawiciele państwa człon­ kowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przed­ stawiciele następujących organizacji: a) Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC); b) EUROCOOP;

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1. (2) Dz.U. L 293 z 22.11.2000, s. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 52 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L308 - 46 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 11 z 201024.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1)

 • Dz. U. L308 - 9 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 7 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L308 - 5 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L308 - 3 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1076/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L308 - 1 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.