Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 5

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 5

Strona 1 z 2
25.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/5

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu (2010/710/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji odpowiednio w dniach 3 sierpnia 2007 r., 23 grudnia 2009 r. i 17 lutego 2010 r. Włochy, Niemcy i Austria zwróciły się z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „VAT”). Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 10 lutego 2010 r. Zjednoczone Króle­ stwo zwróciło się z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy decyzji Rady 2007/250/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniającej Zjednoczone Królestwo do wprowa­ dzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2). Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie pismem z dnia 11 stycznia 2010 r. o wniosku złożonym przez Niemcy, a także pismem z dnia 9 marca 2010 r. o wnioskach złożonych przez Włochy, Austrię i Zjednoczone Królestwo. Komisja poinformowała Niemcy pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. oraz Włochy, Austrię i Zjednoczone Królestwo pismami z dnia 11 marca 2010 r., że posiada wszystkie infor­ macje niezbędne do rozpatrzenia wniosków. Na mocy art. 193 dyrektywy 2006/112/WE osobą zobo­ wiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów. Celem odstępstwa, o które wystąpiły Niemcy, Włochy i Austria jest przeniesienie tego obowiązku na podatnika będącego odbiorcą dostaw, ale jedynie w określonych warunkach i jedynie w odniesieniu do określonych wyrobów, w szczególności telefonów komórkowych i układów scalonych. Znacząca liczba podmiotów handlujących określonymi wyrobami, a zwłaszcza telefonami komórkowymi

i układami scalonymi, uchyla się od zapłaty VAT na rzecz organów podatkowych po dokonaniu sprzedaży wyrobów. Ich klienci będący w posiadaniu ważnej faktury są jednak uprawnieni do odliczenia podatku. W ekstremalnych formach uchylania się od opodatko­ wania te same towary dostarczane są kilkakrotnie bez zapłaty VAT na rzecz organów podatkowych, na zasa­ dzie tzw. „oszustwa karuzelowego”. Poprzez wskazanie w powyższych przypadkach osoby, której dostarczane są towary, jako osoby zobowiązanej do zapłaty VAT, odstępstwo wyeliminowałoby możliwość stosowania omawianej formy uchylania się od opodatkowania. Kwota należnego VAT nie uległaby zmianie.

(5)

W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania odstęp­ stwa i przeciwdziałania przeniesieniu praktyki uchylania się od opodatkowania na inne wyroby lub na poziom handlu detalicznego Niemcy, Włochy i Austria powinny wprowadzić odpowiednie obowiązki w zakresie kontroli i sprawozdawczości. Komisja powinna być informowana o przyjętych szczególnych środkach z uwagi na koniecz­ ność monitorowania funkcjonowania odstępstwa.

(6)

(2)

(3)

Środek jest proporcjonalny do zamierzonych celów, ponieważ nie ma być stosowany powszechnie, lecz jedynie w odniesieniu do określonych grup wyrobów, w przypadku których istnieje wysoki poziom ryzyka uchylania się od opodatkowania i w przypadku gdy skala uchylania się od opodatkowania powoduje znaczne straty podatkowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 18 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

 • Dz. U. L309 - 7 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

 • Dz. U. L309 - 3 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L309 - 1 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.