Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 7

Strona 1 z 5
25.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/7

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, estońskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2010/711/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania przez Unię. Wnioski o finansowanie przez Unię powinny być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007 (3). Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Unii w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz usta­ nowić warunki, na jakich taki wkład może być przyzna­ wany. W celu stworzenia zachęty do inwestowania w ramach działań priorytetowych określonych przez Komisję oraz uwzględniając negatywny wpływ kryzysu finansowego na budżety państw członkowskich, z tytułu wydatków zwią­ zanych z obszarami priorytetowymi, o których mowa powyżej, przysługiwać powinna wysoka stawka współ­ finansowania, mieszcząca się w granicach określonych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finanso­ wego, automatyczne urządzenia lokacyjne powinny speł­ niać wymogi ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawia­ jącym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (4). Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finanso­ wego, urządzenia do elektronicznej rejestracji i przekazywania informacji znajdujące się na pokładach statków rybackich powinny spełniać wymogi ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania dzia­ łalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (5). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(8)

W oparciu o wnioski o współfinansowanie ze środków unijnych, przekazane przez państwa członkowskie w ramach programów kontroli rybołówstwa na 2010 r., Komisja przyjęła decyzję 2010/352/UE (2), zgodnie z którą część budżetu na rok 2010 przeznaczona na kontrolę rybołówstwa pozostała niewykorzystana. Tę niewykorzystaną część budżetu na 2010 r. należy obecnie rozdysponować na mocy nowej decyzji. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 poproszono państwa członkowskie o przedstawienie programów w związku z dodatkowymi środkami przeznaczonymi na obszary priorytetowe określone przez Komisję, tj. automatyzację i zarządzanie danymi, nowe technologie oraz seminaria dotyczące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN). Na tej podstawie wnioski o finansowanie unijne w ramach tych programów związane z takimi działa­ niami jak projekty pilotażowe oraz budowa statków i samolotów patrolowych zostały odrzucone jako niezwiązane z wymienionymi powyżej obszarami priory­ tetowymi. Ze względu na ograniczoną ilość środków w ramach wskazanych przez Komisję obszarów priorytetowych możliwe okazało się odzyskanie jedynie części z poniesionych w ramach programów wydatków kwali­ fikowalnych. Komisja dokonała wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie, w oparciu o kryterium zgod­ ności z priorytetami przez nią określonymi. W zakresie urządzeń do elektronicznej rejestracji i przekazywania informacji pierwszeństwo miały urządzenia łączące funkcje ERS i VMS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 18 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

 • Dz. U. L309 - 5 z 201025.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

 • Dz. U. L309 - 3 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L309 - 1 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.