Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 1

Strona 1 z 2
3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i uchylające rozpo­ rządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 5, art. 8 ust. 2 i art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1982/2004 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) art. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „Artykuł 5 Informacja na temat deklaracji VAT 1. Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym państwie członkowskim dostarcza organom krajowym następujące informacje w celu identyfikacji osób, które zadeklarowały wewnątrzunijne nabycia i dostawy towarów na potrzeby podatkowych: a) pełna nazwa podatnika; b) pełny adres wraz z kodem pocztowym; c) numer identyfikacyjny zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 638/2004. 2. Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym państwie członkowskim dostarcza organom krajowym następujące informacje odnoszące się do każdego podatnika: a) podlegającą opodatkowaniu wartość wewnątrzunijnego nabycia i dostawy towarów, uzyskaną na podstawie deklaracji VAT, zgodnie z art. 251 dyrektywy Rady 2006/112/WE (*); b) okres podatkowy. Artykuł 6 Dane o informacjach podsumowujących VAT 1. Odpowiedzialny organ administracji podatkowej w każdym państwie członkowskim dostarcza organom krajowym co najmniej:

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 zostało wykonane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1982/2004 (2). Aby zapewnić jakość danych statystycznych, należy zwiększyć dostęp organów krajowych do informacji podsumowujących VAT, o których mowa w art. 6 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1982/2004. Zasady sporządzania i struktura sprawozdania dotyczą­ cego jakości, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1982/2004, powinny zostać zmienione w celu zapewnienia zintegrowanych ram jakości zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych (3). Należy dostosować listę towarów wyłączonych ze staty­ styk dotyczących handlu towarami między państwami członkowskimi, które mają być przekazywane do Komisji (Eurostatu), zawartą w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1982/2004, w celu zwiększenia jej zgodności z międzynarodowymi zaleceniami przyjętymi przez Komisję ds. Statystyki Narodów Zjednoczonych oraz w celu dokładniejszego określenia zakresu gromadzonych danych. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Danych Statystycznych odnoszących się do Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi,

(3)

(4)

(5) (6)

(1) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3. (3) COM(2005) 217 wersja ostateczna.

L 31/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2010

a) dane o dostawach wewnątrzunijnych zgromadzone na podstawie informacji podsumowujących z systemu VAT zgodnie z art. 264 dyrektywy 2006/112/WE, w szczególności: — numer identyfikacyjny VAT dla każdego dostawcy krajowego, — numer identyfikacyjny VAT dla w partnerskim państwie członkowskim, nabywcy

„Artykuł 26 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 9 z 20103.2.2010

    Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.