Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 4

Strona 1 z 2
L 31/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pującym po miesiącu przyjęcia zgłoszeń celnych lub podjęcia decyzji celnych w ich sprawie, rejestry przywozów i wywozów oparte na zgłoszeniach celnych złożonych tym organom.

2. Ze skutkiem od dnia wdrożenia mechanizmu wzajemnej wymiany danych drogą elektroniczną na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 471/2009 organy celne pilnują, żeby dane pochodzące ze zgłoszeń celnych złożonych tym organom były codziennie przekazywane organowi celnemu państwa członkowskiego wskazanego w rejestrze jako:

Rozporządzenie (WE) nr 471/2009 ustanawia wspólne ramy prawne dla systematycznego sporządzania europej­ skich statystyk dotyczącej handlu towarami z państwami trzecimi. Należy określić procedury wymiany danych między orga­ nami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, aby zagwarantować zestawianie wyczerpujących statystyk dotyczących handlu zagranicznego. W celu uzyskania od wszystkich państw członkowskich zharmonizowanych i porównywalnych wyników należy ustanowić przepisy dotyczące zestawiania miesięcznych statystyk, w tym zasady dokonywania korekt w przypadku danych przekazanych z opóźnieniem lub niepełnych oraz postępowania z danymi objętymi klau­ zulą poufności. W celu oceny jakości statystyk przekazanych Komisji (Eurostatowi) konieczne jest ustanowienie środków wykonawczych w sprawie zasad sporządzania i struktury raportu jakości. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyk Odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami Trzecimi,

a) państwo członkowskie przeznaczenia – w przypadku przy­ wozu;

(2)

b) państwo członkowskie rzeczywistego wywozu – w przypadku wywozu.

(3)

Organ celny państwa członkowskiego przeznaczenia, w przypadku przywozu, i państwa członkowskiego rzeczywis­ tego wywozu, w przypadku wywozu, przekazuje krajowym urzędom statystycznym bezzwłocznie, a najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia zgłoszeń celnych lub podjęcia decyzji celnych w ich sprawie, rejestry przywozów i wywozów oparte na tych zgłoszeniach celnych.

(4)

3. Jeżeli przekazane dane statystyczne zostaną poprawione lub zmienione, organy celne przekazują krajowym urzędom statystycznym skorygowane rejestry przywozów i wywozów.

(5)

4. Na wniosek krajowych urzędów statystycznych organy celne sprawdzają poprawność i kompletność przekazanych przez nie rejestrów przywozów i wywozów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Opracowywanie europejskich statystyk dotyczących przywozu i wywozu towarów 1. Krajowe urzędy statystyczne opracowują miesięczne staty­ styki na podstawie:

Artykuł 1 Zasady wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi 1. Krajowe urzędy statystyczne otrzymują od krajowych organów celnych bezzwłocznie, a najpóźniej w miesiącu nastę­

(1) Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23.

a) zarejestrowanych przywozów i wywozów przekazanych przez organy celne na mocy art. 1;

3.2.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 9 z 20103.2.2010

    Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.