Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

Data ogłoszenia:2010-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9

Strona 1 z 13
3.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/9

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” i jej przekształcenia w pomoc na restrukturyzację (C 31/08 (ex N 681/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5494)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2010/55/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu i uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

W związku z tym, że Francja nie przedstawiła planu restrukturyzacji, planu likwidacji ani dowodu całkowitego zwrotu pożyczki, Komisja poinformowała władze francu­ skie pismem C(2008) 3540 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w rozumieniu art. 88 ust. 2 traktatu WE i rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (2) w sprawie zastosowania środka pomocy na ratowanie przedsiębior­ stwa. Komisja zwróciła się do Francji z wnioskiem o przedstawienie uwag, przekazanie informacji dotyczą­ cych aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” oraz przedłożenie planu restrukturyzacji, planu likwidacji lub dowodu, że pożyczka została całkowicie zwrócona, w terminie jednego miesiąca od daty otrzy­ mania wyżej wymienionego pisma. Dnia 5 września 2008 r. do władz francuskich wysłano przypomnienie (AGRI D/21337). Wiadomością e-mail z dnia 18 września 2008 r. Francja przekazała plan restrukturyzacji. Pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. Komisja wezwała do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących planu restruktury­ zacji oraz wykorzystania pomocy na ratowanie przedsię­ biorstwa. Wiadomością e-mail z dnia 8 grudnia 2008 r. władze francuskie poprosiły o przedłużenie terminu na przekazanie informacji. Komisja zgodziła się na przedłu­ żenie terminu. Francja przesłała dodatkowe uwagi w wiadomościach e-mail z dnia 12 lutego 2009 r. i z dnia 26 czerwca 2009 r.

II. OPIS (3)

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem C(2007) 3564 z dnia 19 lipca 2007 r. Komisja zezwoliła pod nr N 681/06 na udzielenie pomocy w wysokości 1 mln EUR na ratowanie przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord”. Czas trwania pomocy usta­ lono na sześć miesięcy.

(6)

(7)

(2)

Zgłaszając pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa, władze francuskie zobowiązały się do przedłożenia Komisji planu restrukturyzacji, planu likwidacji lub dowodu, że pożyczka została całkowicie zwrócona, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zezwolenia przez Komisję na pomoc na ratowanie. Termin ten upłynął dnia 19 stycznia 2008 r., a Komisja nie otrzymała żadnego z wymaganych dokumentów.

(8)

(3)

Pismem z dnia 7 maja 2008 r. Komisja wezwała Francję do przedstawienia wymaganych dokumentów w jak najkrótszym terminie i zapowiedziała, że w przypadku ich braku będzie zmuszona wszcząć postępowanie prze­ widziane w art. 88 ust. 2 Traktatu zgodnie z pkt 27 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (1).

Pismem C(2007) 3564 z dnia 19 lipca 2007 r. Komisja zezwoliła na udzielenie pomocy na ratowanie przedsię­ biorstwa „Les Volailles du Périgord” prowadzącego dzia­ łalność w zakresie uboju kurczaków i indyków i dotkniętego kryzysem związanym z grypą ptaków.

(1) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (3) W sprawie szczegółowego opisu pomocy na ratowanie przedsiębior­ stwa N 681/16 oraz szczegółowego opisu przedsiębiorstwa „Les Volailles du Périgord” odsyła się do pisma Komisji C(2007) 3564 z dnia 19 lipca 2007 r., które można znaleźć pod adresem http://ec. europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2006/n681-06.pdf

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 31 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 7 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L31 - 4 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (1)

  • Dz. U. L31 - 1 z 20103.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.