Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 1

26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

darczą procedurą celną i procedurą zawieszającą, która zostaje zakończona, gdy towary objęte tą procedurą bądź produkty kompensacyjne lub przetworzone uzyskane w ramach tej procedury otrzymają inne dopuszczone przeznaczenie celne.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 167 i 170 w związku z art. 4,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (2) refundacje wywozowe przyznaje się, gdy składnik lub składniki, w odniesieniu do których wnosi się o refundację, były pierwotnie pochodzenia wspólnotowego (obecnie unijnego) i/lub zostały wprowadzone do swobodnego obrotu zgodnie z ust. 1 wspomnianego artykułu i nie znajdują się już w swobodnym obrocie wyłącznie ze względu na zawarcie ich w innych produktach. Przepis ten stosuje się wtedy, gdy produkty pochodzenia wspólnotowego i/lub znajdujące się w swobodnym obrocie są przetwa­ rzane w ramach uszlachetniania czynnego, jak określono w art. 114–129 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspól­ notowy Kodeks Celny (3).

Artykuł 115 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 stanowi, że organy celne zezwalają na wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych i na wywóz ze Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przy­ wozem towarów przywożonych. Artykuł 114 ust. 2 lit. e) wymienionego rozporządzenia definiuje towary ekwi­ walentne jako towary wspólnotowe, które są wykorzy­ stywane w miejsce przywożonych towarów do wytwa­ rzania produktów kompensacyjnych. Zgodnie z art. 545 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) towary ekwiwalentne i produkty kompensacyjne z nich wytwo­ rzone stają się towarami niewspólnotowymi, a towary przywożone towarami wspólnotowymi w momencie zatwierdzenia deklaracji zakończenia procedury lub, tam gdzie towary przywożone są wprowadzane na rynek przed zakończeniem procedury, zmieniają status w momencie wprowadzenia na rynek. W przypadku uprzedniego wywozu produkty kompensacyjne stają się produktami niewspólnotowymi w momencie zatwier­ dzenia zgłoszenia wywozowego, pod warunkiem że towary, które mają zostać wywiezione, są już objęte procedurą; towary przywożone stają się produktami wspólnotowymi w momencie objęcia ich procedurą.

(2)

Zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b) i art. 89 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 uszlachetnianie czynne jest gospo­

(4)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1. (3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Jako że zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzysty­ wania towarów ekwiwalentnych status celny towarów przywożonych zmienia się w status wspólnotowy, a procedura uszlachetniania czynnego zostaje lub

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

L 310/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2010

zostanie tym samym zakończona, przywożone towary nie podlegają cłom przywozowym. W związku z powyższym poziom cen w Unii wywożonych towarów ekwiwalentnych pochodzenia wspólnotowego zostaje w tej sytuacji zrekompensowany poziomem cen towarów przywożonych na rynkach światowych, a zatem nie istnieje uzasadnienie dla pokrywania różnicy między ceną na rynkach światowych a ceną w Unii przez refun­ dację wywozową, jak określono w art. 162 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007.

(5)

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 612/2009 dodaje się akapit w brzmieniu: „Nie przyznaje się refundacji na produkty wykorzystywane jako towary ekwiwalentne w rozumieniu art. 114 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ze względu na przejrzystość i pewność prawa należy kategorycznie wykluczyć przyznawanie refundacji wywo­ zowych w rozporządzeniu (WE) nr 612/2009, gdy produkty są wywożone w ramach wykorzystania towarów ekwiwalentnych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 612/2009.

(6)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 18 z 201026.11.2010

  Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu „run-flat” lub system ogumienia odpornego na przebicie typu „run-flat” lub system monitorowania ciśnienia w oponach

 • Dz. U. L310 - 16 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

 • Dz. U. L310 - 14 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185)

 • Dz. U. L310 - 11 z 201026.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (1)

 • Dz. U. L310 - 9 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L310 - 7 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 3 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1085/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. otwierające i ustalające administrowanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na przywóz słodkich ziemniaków, manioku, skrobi z manioku i innych produktów objętych kodami CN 07149011 i CN 07149019 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1000/2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.