Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (1)

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 11

Strona 1 z 2
26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2009/160/UE (2) 2-fenylofenol został włączony jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, z przepisem szczegółowym stanowiącym, że państwa członkowskie mogą jedynie zezwalać na jego stosowanie w charakterze fungicydu stosowanego po zbiorach w zamkniętych komorach zraszania. W dniu 18 czerwca 2010 r. powiadamiający przedłożył informacje dotyczące innych technik aplikacji, takich jak zabiegi z użyciem wosku, zanurzania i kurtyny pianowej, w celu zniesienia ograniczenia dotyczącego zamkniętych komór zraszania. Hiszpania, która rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2229/2004 (3) została wyznaczona do pełnienia roli państwa członkowskiego sprawozdawcy, oceniła dodat­ kowe informacje i w dniu 30 lipca 2010 r. przedłożyła Komisji uzupełnienie do projektu sprawozdania z oceny dotyczącego 2-fenylofenolu, które przedstawione zostało pozostałym państwom członkowskim oraz Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w celu zgłaszania uwag. Otrzymane uwagi nie zawierały istotnych zastrzeżeń, a pozostałe państwa członkowskie i EFSA nie zgłosiły żadnych kwestii, które wykluczałyby rozszerzenie zastosowania. Projekt sprawozdania z oceny wraz ze wspomnianym uzupełnieniem został zweryfiko­ wany przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo­ wego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowany w dniu 28 października 2010 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego 2-fenylofenolu.

Nowe informacje na temat technik aplikacji przedsta­ wione przez powiadamiającego oraz nowa ocena prze­ prowadzona przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy wskazują na to, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające 2-fenylofenol zasad­ niczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań w pomieszczeniach w charakterze fungicydu stosowanego po zbiorach, które to zastosowania zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. W rezultacie nie jest już konieczne ograniczanie zastoso­ wania 2-fenylofenolu do zamkniętych komór zraszania, jak określono w dyrektywie 91/414/EWG zmienionej dyrektywą 2009/160/UE. Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależ­ nione od spełnienia określonych warunków. Właściwe jest zatem wymaganie od powiadamiającego, by przed­ stawił dodatkowe informacje w celu potwierdzenia poziomów pozostałości występujących w wyniku stoso­ wania technik aplikacji innych niż techniki stosowane w komorach zraszania. Ponadto właściwe jest wymaganie od państw członkow­ skich, aby zwracały szczególną uwagę na ochronę opera­ torów i pracowników oraz zapewniły wprowadzenie do warunków stosowania obowiązku używania odpowied­ niego wyposażenia ochrony osobistej. Należy zatem 91/414/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

(5)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 83. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 18 z 201026.11.2010

  Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu „run-flat” lub system ogumienia odpornego na przebicie typu „run-flat” lub system monitorowania ciśnienia w oponach

 • Dz. U. L310 - 16 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

 • Dz. U. L310 - 14 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185)

 • Dz. U. L310 - 9 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L310 - 7 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 3 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1085/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. otwierające i ustalające administrowanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na przywóz słodkich ziemniaków, manioku, skrobi z manioku i innych produktów objętych kodami CN 07149011 i CN 07149019 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1000/2010

 • Dz. U. L310 - 1 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.