Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185)

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 14

L 310/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185) (2010/714/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

zostało wystarczająco zmniejszone, pod warunkiem speł­ nienia warunków określonych w decyzji 2004/4/WE.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

W związku z tym należy zezwolić na wprowadzenie do Unii bulw Solanum tuberosum L., pochodzących z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie, w sezonie przywozowym 2010/2011.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

(5)

W decyzji 2004/4/WE ustalono, że zostanie ona poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 30 września 2010 r. W świetle powyższych ustaleń należy przedłużyć termin przeglądu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/4/WE.

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2004/4/WE (2) wprowadzanie do Unii bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z Egiptu jest z zasady zakazane. W związku z możliwością odstępstwa od tej decyzji, w ubiegłych latach, w tym w sezonie przywozowym 2009/2010, zezwolono na wprowadzanie do Unii tych bulw z obszarów wolnych od szkodników pod określonymi warunkami.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W sezonie przywozowym 2009/2010 odnotowano w Unii tylko jeden przypadek wykrycia Pseudomonas sola­ nacearum (Smith) Smith.

1) w art. 2 ust. 1 sezon przywozowy „2009/2010” zastępuje się sezonem „2010/2011”;

(3)

Na wniosek Egiptu i w świetle informacji dostarczonych przez to państwo Komisja stwierdziła, że ryzyko rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith wynikające z wprowadzenia do Unii bulw Solanum tuberosum L. z obszarów Egiptu wolnych od szkodników

2) w art. 4 datę „31 sierpnia 2010 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2011 r.”;

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 2 z 6.1.2004, s. 50.

3) w art. 7 datę „30 września 2010 r.” zastępuje się datą „30 września 2011 r.”;

26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/15

4) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: a) w pkt 1 lit. b) ppkt (iii) sezon przywozowy „2009/2010” zastępuje się sezonem „2010/2011”;

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2010 r. b) w pkt 1 lit. b) ppkt (iii) tiret drugie datę „1 stycznia 2010 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2011 r.”; W imieniu Komisji c) w pkt 1 lit. b) ppkt (xii) datę „1 stycznia 2010 r.” zastę­ puje się datą „1 stycznia 2011 r.”.

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 310 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 18 z 201026.11.2010

  Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu „run-flat” lub system ogumienia odpornego na przebicie typu „run-flat” lub system monitorowania ciśnienia w oponach

 • Dz. U. L310 - 16 z 201026.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

 • Dz. U. L310 - 11 z 201026.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (1)

 • Dz. U. L310 - 9 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L310 - 7 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L310 - 3 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1085/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. otwierające i ustalające administrowanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na przywóz słodkich ziemniaków, manioku, skrobi z manioku i innych produktów objętych kodami CN 07149011 i CN 07149019 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1000/2010

 • Dz. U. L310 - 1 z 201026.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.