Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 311 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Data ogłoszenia:2010-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 311 POZ 9

Strona 1 z 7
26.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/9

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 322, w związku z Traktatem ustana­ wiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (1), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wych informacji, w tym poprzez udział w posiedzeniach stosownych organów. Komisja powinna pozostać odpo­ wiedzialna, zgodnie z art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, za wykonanie budżetu, włącznie ze środkami operacyjnymi wykonywa­ nymi przez szefów delegatur działających jako subdele­ gowani intendenci Komisji. Aby umożliwić Komisji wypełnianie jej obowiązków, szefowie delegatur Unii powinni dostarczać jej niezbędnych informacji. Infor­ macje te powinien jednocześnie otrzymywać Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawi­ cielem”), który powinien ułatwiać współpracę między delegaturami Unii a służbami Komisji. Z uwagi na nowa­ torski charakter tej struktury konieczne jest zastosowanie wysokich standardów w zakresie przejrzystości oraz odpowiedzialności budżetowej i finansowej.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (3) (zwane dalej „rozporzą­ dzeniem finansowym”), ustanawia zasady budżetowe i przepisy finansowe, które powinny mieć zastosowanie do wszystkich aktów ustawodawczych. Należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia finansowego, aby uwzględnić zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony oraz fakt ustanowienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zgodnie z decyzją Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającą organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrz­ nych (4). Na mocy Traktatu z Lizbony utworzona zostaje Euro­ pejska Służba Działań Zewnętrznych (zwana dalej „ESDZ”). Decyzja 2010/427/UE przewiduje, że ESDZ jest służbą o charakterze sui generis i na potrzeby rozpo­ rządzenia finansowego powinna być traktowana jako instytucja. W kontekście udzielania absolutorium, biorąc pod uwagę fakt, że na potrzeby rozporządzenia finansowego ESDZ powinna być traktowana jako instytucja, ESDZ powinna w pełni podlegać procedurom przewidzianym w art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 145–147 rozporządzenia finansowego. ESDZ powinna w pełni współpracować z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielania absolutorium i w stosownych przypadkach dostarczać wszelkich niezbędnych dodatko­

W ramach ESDZ dyrektor generalny ds. budżetu i administracji powinien odpowiadać przed Wysokim Przedstawicielem za zarządzanie administracyjne i wewnętrzne zarządzanie budżetem ESDZ. Dyrektor generalny powinien działać w ramach istniejących regu­ lacji prawnych i przestrzegać tych samych przepisów administracyjnych, jakie mają zastosowanie do tej części sekcji III budżetu Unii, która jest ujęta w tytule 5 wielo­ letnich ram finansowych. Przy tworzeniu ESDZ należy kierować się zasadami okre­ ślonymi przez Radę Europejską w dniach 29 i 30 października 2009 r., w szczególności zasadą racjo­ nalności kosztów, której celem jest osiągnięcie neutral­ ności budżetowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 311 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L311 - 1 z 201026.11.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1080/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.