Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1

Strona 1 z 4
27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów staty­ stycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (1), w szczególności jego art. 12,

powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów staty­ stycznych. Członkowie ESBC powinni także zapewnić ochronę fizyczną i logiczną informacji statystycznych dostarczanych przez organy ESS. EBC powinien publi­ kować roczne raporty o poufności dotyczące środków podjętych w celu zachowania poufności tych informacji statystycznych.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 177/2008 ustanowiono nowe wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw wyłącznie do celów statystycznych w celu zapewnienia zharmonizowanych ram dla rozwoju rejestrów przedsię­ biorstw.

Dla zapewnienia spójności, w zestawach danych przeka­ zywanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinno się stosować tę samą konwencję nazewniczą, struktury i definicje pól, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsię­ biorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(5)

(2)

Wymiana danych poufnych pomiędzy Komisją a krajowymi bankami centralnymi oraz pomiędzy Komisją a Europejskim Bankiem Centralnym, wyłącznie do celów statystycznych, powinna służyć zapewnieniu jakości informacji o wielonarodowych grupach przedsię­ biorstw w Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem usta­ lenie formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury przekazywania takich danych poufnych krajowym bankom centralnym oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, aby zapewnić wykorzystywanie przekazanych danych wyłącznie do celów statystycznych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Format 1. Do przekazywania danych zgodnie z art. 12 ust. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 177/2008 używa się formatu określonego w części A załącznika. 2. Dane i metadane przekazuje się zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Statystycznego oraz zgodnie ze struk­ turą określoną w najnowszej wersji opracowanego przez Euro­ stat podręcznika zaleceń dotyczącego rejestrów przedsiębiorstw, dostępnego w Komisji (Eurostacie).

(3) Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 14.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącym zbierania infor­ macji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (2) dane, które członkowie ESBC otrzymali od organów ESS,

(1) Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6. (2) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

L 312/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

Artykuł 2 Środki poufności Cechy określone w części B załącznika, w tym oznaczenia pouf­ ności, mogą być przekazywane przez Komisję (Eurostat), wyłącznie do celów statystycznych, krajowym bankom centralnym oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, pod warunkiem że na przekazanie wyraźnie zezwolił odpowiedni organ krajowy oraz, w przypadku danych przekazywanych krajowemu bankowi centralnemu, że przynajmniej jedna jednostka wielonarodowej grupy przedsiębiorstw mieści się na terytorium państwa członkowskiego tego krajowego banku centralnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.