Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 14

L 312/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

nacji podlegającego stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 98 EUR za tonę staje się nieopłacalny i grozi zakłóceniem podaży cukru na rynku europejskim.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 187 w związku z jego art. 4,

Zważywszy, że sytuacja ta będzie się prawdopodobnie utrzymywać, stosowanie stawki celnej w ramach kontyn­ gentu w wysokości 98 EUR za tonę powinno zostać zawieszone w czasie pozostałego okresu roku gospodar­ czego 2010/2011. Należy zatem ustanowić możliwość składania przez wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze wniosków o wydanie pozwolenia w odniesieniu do cukru wymienionego w koncesji CXL po zerowej stawce należności celnych przywozowych od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Ceny cukru trzcinowego surowego na rynku światowym utrzymują się na stałym wysokim poziomie od początku roku gospodarczego 2010/2011. Prognozy dotyczące cen na rynku światowym, opierające się na rynku kontraktów terminowych w Nowym Jorku wskazują ponadto dla miesięcy marca, maja i lipca 2011 r. stały wysoki poziom cen cukru na rynku światowym.

Pozwolenia na przywóz, które zostały wydane przed dniem 1 grudnia 2010 r. w odniesieniu do kontyn­ gentów CXL, powinny pozostać ważne zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie w okresie składania wniosków. W celu spełnienia uzasadnionych oczekiwań zainteresowanym podmiotom gospodarczym należy jednak umożliwić zwrot do właściwego organu niewyko­ rzystanych lub częściowo wykorzystanych pozwoleń na przywóz bez ponoszenia kar przewidzianych w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 891/2009.

(2)

Prognozowany bilans sytuacji na rynku cukru w roku gospodarczym 2010/2011 wykazuje ujemną różnicę w wysokości 0,2 milionów ton między ilością wykorzy­ stywaną a ilością, która powinna być dostępna. Całkowita negatywna różnica między ilością dostępną a ilością wykorzystywaną w ciągu dwóch ostatnich lat gospodar­ czych, szacowana na 0,6 milionów ton, mogłaby skut­ kować najniższym poziomem końcowych zapasów od czasu wdrożenia reformy z 2006 r. Wszelkie dalsze niedobory w zakresie przywozu grożą zakłóceniem podaży cukru na rynku Unii Europejskiej i prowadzą do wzrostu cen na unijnym rynku wewnętrznym cukru.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 i art. 10 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 891/2009 stawka należ­ ności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 zostaje obniżona do zera do dnia 31 sierpnia 2011 r.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektó­ rych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (2) przywóz cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 podlega stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 98 EUR za tonę. Ze względu na wysoki poziom cen cukru trzcinowego surowego na rynku świa­ towym przywóz cukru trzcinowego surowego do rafi­

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.

2. Pozwolenia dotyczące cukru wymienionego w koncesji CXL, które zostały wydane przed dniem 1 grudnia 2010 r., mogą być w dalszym ciągu stosowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w momencie, w którym wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Pozwolenia te mogą być ewentualnie zwrócone; w tym przypadku kara przewidziana w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 nie ma zastosowania.

27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/15

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2010 r. Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 sierpnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.