Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 23

27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2010/721/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 33, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zostają rozliczone rachunki francuskiej agencji płat­ niczej „ODARC” dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­ skich (EFRROW) za rok budżetowy 2008. Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwro­ towi przez każde z państw członkowskich lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach poszcze­ gólnych programów rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1290/2005, określono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Decyzjami Komisji 2009/373/WE (2) i 2010/59/UE (3) rozliczono za rok budżetowy 2008 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyłączeniem niemieckiej agencji płatniczej „Bayern”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE”, francuskiej agencji płatniczej „ODARC” oraz włoskiej agencji płatniczej „ARBEA”. W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków finansowa­ nych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącą kompletności, dokład­ ności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych przez francuską agencję płatniczą „ODARC”. Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla późniejszych decyzji Komisji wykluczających

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 21. (3) Dz.U. L 34 z 5.2.2010, s. 26.

L 312/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

ZAŁĄCZNIK ROZLICZENIE WYDATKÓW WYŁĄCZONYCH Z ROZLICZENIA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I ŚRODKÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2008 Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w ramach poszczególnych programów

(w EUR) Kwoty podlegające Okresowe płatności zwrotowi przez zwracane państwa państwom członkowskie (–) członkowskim za lub płatne na ich rok budżetowy rzecz (+) w kolejnej deklaracji vi vii = v – vi

Kod CCI

Wydatki w 2008 r.

Korekty

Razem

Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane

Zatwierdzona kwota rozliczona za rok budżetowy 2008

FR 2007/FR06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

112 121 211 214 Razem

44 000,00 10 111,85 6 318 422,42 981 609,91 7 354 144,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 000,00 10 111,85 6 318 422,42 981 609,91 7 354 144,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 000,00 10 111,85 6 318 422,42 981 609,91 7 354 144,18

44 000,00 10 111,85 6 318 422,42 978 103,25 7 350 637,52

0,00 0,00 0,00 3 506,66 3 506,66

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.