Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 30

L 312/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229) (2010/723/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (7)

członkowskim rocznych sprawozdań na temat jego stosowania, umożliwiając tym samym Stałemu Komite­ towi ds. Zdrowia Roślin kontrolę prawidłowego wdro­ żenia niniejszej decyzji. Należy zatem 2005/359/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE kłody dębowe (Quercus L.) z korą (zwane dalej „kłodami”), pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zasad­ niczo nie mogą być wprowadzane do Unii z powodu ryzyka wprowadzenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, powodującego zamieranie dębu. Zgodnie z decyzją Komisji 2005/359/WE (2) państwom członkowskim zezwolono na odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE oraz art. 13 ust. 1 ppkt (i) tiret trzecie tej dyrektywy w stosunku do części A sekcji I pkt 3 załącznika IV odnośnie do kłód pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, pod określonymi warunkami. Decyzja ta traci moc z dniem 31 grudnia 2010 r. Ponieważ okoliczności uzasadniające zezwolenie na stosowanie odstępstw nadal istnieją i nie ma nowych informacji dających podstawy do weryfikacji określonych warunków, okres obowiązywania zezwolenia powinien zostać przedłużony. Na podstawie doświadczenia ze stosowania decyzji 2005/359/WE należy przedłużyć okres obowiązywania zezwolenia o 10 lat. Państwa członkowskie korzystające z odstępstwa są zobowiązane do składania Komisji oraz państwom

Artykuły 10 i 11 decyzji 2005/359/WE otrzymują brzmienie: „Artykuł 10 Państwa członkowskie, które skorzystały z odstępstwa prze­ widzianego w art. 1, składają Komisji oraz państwom człon­ kowskim do dnia 30 czerwca każdego roku sprawozdanie na temat stosowania odstępstwa za uprzedni okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia. Sprawozdanie zawiera szczegóły dotyczące przywożonych ilości. Artykuł 11 Niniejsza decyzja traci moc dnia 31 grudnia 2020 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 114 z 4.5.2005, s. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.