Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 31

Strona 1 z 6
27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (2010/724/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady i – w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji, z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (2002/309/WE, Euratom) (1), a w szczególności jej art. 5 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE (3). Ma ją wspomagać Stały Komitet ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa, ustanowiony na mocy art. 1 decyzji Rady 66/399/EWG (4). Stanowisko Unii Europejskiej, które Komisja przyjmie w odniesieniu do zmian w załączniku 6 do Umowy Rolnej wprowadzanych przez Wspólny Komitet ds. Rolnictwa, musi zostać określone w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(7)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (2) (zwana dalej „Umową Rolną”) weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Artykuł 6 Umowy Rolnej ustanawia Wspólny Komitet ds. Rolnictwa odpowiedzialny za zarządzanie Umową i jej właściwe funkcjonowanie. Na mocy art. 11 Umowy Rolnej Wspólny Komitet może podjąć decyzję o zmianie załączników oraz dodatków do załączników do Umowy. Wspólny Komitet postanowił niedawno o zmianie art. 2 i 3 oraz dodatków 1, 2, 3 i 4 do załącznika 6 do Umowy Rolnej. Artykuł 5 ust. 2 decyzji 2002/309/WE stanowi, że przyj­ mując stanowisko Unii w sprawie decyzji Wspólnego Komitetu dotyczącej zmiany załącznika 6 do Umowy Rolnej, Komisja zastosuje procedurę ustanowioną w art.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Stanowisko Unii Europejskiej, które Komisja zajmie w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy art. 6 Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacja Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa załą­ czonym do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Decyzja Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po jej przyjęciu. Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(2)

(3)

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.

(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. (4) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2289/66.

L 312/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

ZAŁĄCZNIK Wniosek DECYZJA NR …/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ DOTYCZĄCĄ HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia … r. dotycząca zmian w załączniku 6 (…/…/…) WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

(10)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11,

(11)

Strony zobowiązały się do dopilnowania, by zniesiona została kontrola graniczna nasion gatunków, w zakresie których Strony uznały, że ich prawodawstwo, wymienione w dodatku 1 sekcja 1, jest zgodne.

a także mając na uwadze, co następuje:

Po wejściu w życie w dniu 1 lipca 2004 r. decyzji nr 4, o której mowa powyżej, przepisy prawodawstwa Stron wymienione w dodatkach 1, 3 i 4 zostały zmienione w dziedzinach, które dotyczą Umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 9 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.