Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2010-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 9

Strona 1 z 3
27.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1099/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę dokonania przeglądu wykazu zawartego w załączniku I do tego rozporządzenia. W ramach przeglądu należy w szczególności zmniejszyć częstotliwość kontroli towarów, w odniesieniu do których wymienione wyżej źródła informacji wskazują na ogólną poprawę poziomu zgodności z odpowiednimi przepisami Unii i w odniesieniu do których nie jest już uzasadniony obecny poziom kontroli urzędowych. Należy także zwiększyć częstotliwość kontroli innych towarów, co do których te same źródła wskazują na wyższy stopień braku zgodności z odpowiednimi przepisami Unii, co uzasadnia podnie­ sienie poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustano­ wiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepo­ chodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 882/2004. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz zawarty w załączniku I do tego rozporządzenia poddaje się regularnemu, co najmniej kwartalnemu, prze­ glądowi, uwzględniając przynajmniej źródła informacji wymienione w tym artykule. Występowanie i znaczenie incydentów związanych z żywnością zgłaszanych poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościo­ wych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), ustalenia wynikające z różnych kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich oraz kwartalne sprawozdania przedłożone Komisji przez

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

L 312/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I A. Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające w wyznaczonych miejscach wprowadzenia wzmożonym kontrolom urzędowym

Pasze i żywność (zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

— Orzeszki w łupinkach

ziemne

1202 10 90 1202 20 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

Argentyna

Aflatoksyny

10

— Orzeszki ziemne łuskane — Masło orzechowe — Orzeszki ziemne prze­ tworzone lub zakonser­ wowane w inny sposób (Pasze i żywność) — Orzeszki w łupinkach ziemne

1202 10 90 1202 20 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

Brazylia

Aflatoksyny

10

— Orzeszki ziemne łuskane — Masło orzechowe — Orzeszki ziemne prze­ tworzone lub zakonser­ wowane w inny sposób (Pasze i żywność) Suszony makaron (nitki) (Żywność) Pierwiastki śladowe (2) (Pasze i żywność)

ex 1902

Chiny

Glin

10

ex 2817 00 00; ex 2820 90 90; ex 2825 50 00; ex 2833 29 20; ex 2836 99 11; ex 0804 50 00

ex 2820 90 10; ex 2821 10 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 80; ex 2836 99 17

Chiny

Kadm i ołów

10

Mango (Żywność – świeża lub schło­ dzona)

Republika Domini­ kańska

Pozostałości pesty­ cydów badane metodami multiresidue na podstawie GC-MS i LC-MS lub meto­ dami singleresidue (3) Pozostałości pesty­ cydów badane metodami multiresidue na podstawie GC-MS i LC-MS lub meto­ dami singleresidue (3)

10

— Wspięga chińska (Vigna sesquipedalis) — Przepękla ogórkowata (Momordica charantia) — Tykwa pospolita (Lage­ naria siceraria) — Papryka

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 ex 0709 90 90; ex 0710 80 95 ex 0709 90 90; ex 0710 80 95 0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Republika Domini­ kańska

50

27.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 312 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 45 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do tytułu i wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8259) (1)

 • Dz. U. L312 - 31 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej dotyczącego zmiany załącznika 6 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L312 - 30 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2005/359/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8229)

 • Dz. U. L312 - 25 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Hiszpanii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8223)

 • Dz. U. L312 - 23 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Francji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8220)

 • Dz. U. L312 - 22 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. upoważniająca Portugalię do wykorzystywania danych za lata poprzedzające rok przedostatni do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8209)

 • Dz. U. L312 - 20 z 201027.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2010 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania elementu rekompensaty do podstawy zasobów własnych opartych na VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem, w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8206)

 • Dz. U. L312 - 18 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1102/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach pierwszych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L312 - 16 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1101/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 14 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1100/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do należności celnych przywozowych dla cukru wymienionego w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 09.4318, 09.4319 i 09.4320 w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dz. U. L312 - 7 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1098/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (ChOG)]

 • Dz. U. L312 - 1 z 201027.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.