Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 10

L 313/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pozostałym państwom członkowskim oraz Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w celu zgłaszania uwag. Projekt sprawozdania z oceny i jego wyżej wspomniane uzupełnienie zostały zweryfi­ kowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo­ wego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 28 października 2010 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu tetrakonazolu.

(5)

Dyrektywą Komisji 2009/82/WE (2) włączono tetrako­ nazol jako substancję czynną do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG w celu stosowania w charakterze środka grzybobójczego. Zakres tego włączenia jest jednakże zawężony do stoso­ wania w uprawach polowych z ograniczeniami dotyczą­ cymi wielkości dawki i częstotliwości stosowania. Stoso­ wanie w przypadku jabłek i winogron jest całkowicie wykluczone. Ograniczenia te były niezbędne, ponieważ w momencie włączania informacje dotyczące analizy wód podziemnych były niewystarczające, szczególnie w odniesieniu do ryzyka skażenia dwoma metabolitami, które nie zostały zidentyfikowane przez powiadamiają­ cego. Jeśli chodzi o stosowanie w przypadku jabłek i winogron, informacje konieczne do oceny ryzyka dla konsumentów były niekompletne. Powiadamiający, spółka Isagro, zwrócił się o zmianę w odniesieniu do włączenia tetrakonazolu w celu rozsze­ rzenia jego stosowania jako środka grzybobójczego poprzez zniesienie wspomnianych ograniczeń. Dla uzasadnienia swojego wniosku powiadamiający przed­ stawił dalsze dane naukowe. Włochy, które rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1490/2002 (3) zostały wyznaczone do pełnienia roli państwa członkowskiego sprawozdawcy, oceniły przed­ stawione dane i w dniu 10 lutego 2010 r. przedłożyły Komisji uzupełnienie do projektu sprawozdania z oceny dotyczącego tetrakonazolu, które przedstawione zostało

(2)

Nowe dane przedstawione przez powiadamiającego oraz nowa ocena przeprowadzona przez państwo członkow­ skie pełniące rolę sprawozdawcy wskazują, że wniosko­ wane rozszerzenie zastosowania nie stwarza żadnego dodatkowego ryzyka ponad to, które jest już uwzględ­ nione w przepisach szczególnych dotyczących tetrakona­ zolu, zawartych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, oraz w opracowanym przez Komisję spra­ wozdaniu z przeglądu dotyczącym tej substancji. W szczególności, jeśli chodzi o ryzyko skażenia wód podziemnych, państwo członkowskie pełniące rolę spra­ wozdawcy uznało, że w nowym badaniu przedsta­ wionym przez powiadamiającego zidentyfikowano wspomniane metabolity i nie zachodzi niedopuszczalne wymywanie. Co się tyczy zastosowania w odniesieniu do jabłek i winogron, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że z danych dotyczących pozostałości, uzupełnionych wynikami nowych nadzoro­ wanych badań doświadczalnych i badań w terenie, wynika, że nie występuje ryzyko związane z krótkoi długoterminowym pobraniem przez konsumenta.

(3)

(6)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG uzasadniona jest zatem zmiana szczególnych przepisów dotyczących tetrakonazolu poprzez zniesienie ograniczeń dotyczących jego stosowania w charakterze środka grzy­ bobójczego.

(4)

(7)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 10. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/11

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, w kolumnie „Prze­ pisy szczególne”, w pozycji „tetrakonazol” część A otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ A

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego.”. Artykuł 4 Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2011 r. Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 13 z 201030.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.