Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 12

L 313/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii (2010/727/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302, uwzględniając wniosek przedstawiony przez rząd Hiszpanii, uwzględniając opinię Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Alberto NADAL BELDA, Director Adjunto a la Secretaría General de la CEOE, zostaje niniejszym mianowany członkiem Europej­ skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W dniu 13 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/570/UE, Euratom w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. (1). Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekono­ miczno-Społecznego zwolniło się w związku z końcem kadencji Ángela PANERA FLÓREZA,

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2010 r.

(2)

W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 13 z 201030.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.