Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13

Strona 1 z 6
30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/728/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (7) (8)

Czwarte sprawozdanie włącznie.

obejmie

okres

2009–2011

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowa­ nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (1), w szczególności jej art. 17, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę doświadczenia z wdrożenia dyrektywy 2008/1/WE i stosowania poprzednich kwestionariuszy, należy dostosować kwestionariusz na okres od 2009 r. do 2011 r. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić decyzję Komisji 2006/194/WE (3). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią wyrażoną przez komitet zgodnie z art. 6 dyrek­ tywy 91/692/EWG, Artykuł 1

(9)

W art. 17 ust. 3 dyrektywy 2008/1/WE wprowadzono wymóg, aby sprawozdania w sprawie wdrożenia dyrek­ tywy i jej skuteczności w porównaniu z innymi instru­ mentami środowiskowymi UE były ustalane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy Rady 91/692/EWG (2). Artykuł 17 ust. 1 dyrektywy 2008/1/WE przewiduje połączenie sprawozdania w sprawie dostępnych repre­ zentatywnych danych na temat granicznych wielkości z ogólnym sprawozdaniem z wdrożenia. Dyrektywa 91/692/EWG wymaga sporządzenia sprawoz­ dania na podstawie albo kwestionariusza, albo planu opracowanego przez Komisję przy pomocy komitetu powołanego na mocy art. 6 dyrektywy. Pierwsze sprawozdanie włącznie. objęło okres 2000–2002

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Państwa członkowskie stosują kwestionariusz zamiesz­ czony w załączniku do przygotowania sprawozdania z wdrożenia dyrektywy 2008/1/WE. 2. Sprawozdania, jakie należy przedłożyć, obejmują okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Artykuł 2 Uchyla się decyzję 2006/194/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

(5) (6)

Drugie sprawozdanie objęło okres 2003–2005 włącznie. Trzecie sprawozdanie objęło okres 2006–2008 włącznie.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8. (2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 48.

(3) Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 65.

L 313/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ 1 KWESTIONARIUSZ NA TEMAT WDROŻENIA DYREKTYWY 2008/1/WE DOTYCZĄCEJ ZINTEGROWANEGO ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM I ICH KONTROLI (IPPC) Uwagi ogólne: Niniejszy czwarty kwestionariusz ustanowiony na mocy dyrektywy 2008/1/WE obejmuje lata 2009–2011. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas wdrażania dyrektywy oraz informacje uzyskane na podstawie pierwszych trzech kwestionariuszy, niniejszy kwestionariusz skupia się na zmianach i postępach dokonanych przez państwa członkowskie w zakresie rzeczywistego wdrożenia dyrektywy. W odniesieniu do zagadnień związanych z transpozycją Komisja podejmie wszystkie potrzebne działania w celu zapewnienia pełnej i właściwej transpozycji dyrektywy do prawa krajo­ wego, mianowicie poprzez konsekwentne stosowanie postępowania w sprawie naruszenia.

W celu zapewnienia ciągłości i umożliwienia bezpośrednich porównań z poprzednimi odpowiedziami w niniejszym kwestionariuszu większość aspektów ujętych w decyzji 2006/194/WE nie ulega zmianie. W przypadku gdy pytania są podobne do pytań z poprzednich kwestionariuszy, jeżeli sytuacja nie uległa zmianie, można odwołać się do poprzednich odpowiedzi. Jeśli nastąpiły zmiany, należy je opisać w nowej odpowiedzi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 3 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.