Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 3

Strona 1 z 3
30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/3

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), w szczególności jej art. 21 ust. 2 i 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

lania. Do takich baterii użytkownicy końcowi nie mają dostępu, a zatem nie muszą w odniesieniu do nich podej­ mować decyzji o zakupie. Zaleca się, aby informacje opierały się na obecnie obowiązujących normach europejskich i międzynarodowych, aby zapewnić rzetelne podstawy naukowe i techniczne poświadczające dokładność infor­ macji przekazywanych użytkownikom końcowym. Obecne przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności wymagają harmonizacji. Należy również ocenić możli­ wości potencjalnej harmonizacji przepisów dotyczących znakowania baterii przenośnych pierwotnych (niełado­ walnych) informacjami o ich pojemności. Producenci baterii i akumulatorów potrzebują co najmniej 18 miesięcy na dostosowanie procesów techno­ logicznych do nowych wymogów w zakresie znakowania informacjami o pojemności. Środki ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (2),

(7)

Zmniejszenie ilości odpadów można uzyskać dzięki wydłużeniu średniego okresu żywotności baterii wtór­ nych (ładowalnych). Wybór właściwej baterii dla danego urządzenia spowoduje zmniejszenie ilości zużytych baterii i akumulatorów. Udostępnianie informacji dotyczących pojemności poda­ wanych na etykietach w ramach zharmonizowanych, kontrolowanych i powtarzalnych metod jest niezbędne w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i jednolitych parametrów jakości dla producentów. W dyrektywie 2006/66/WE wprowadzono wymóg, aby wszystkie baterie i akumulatory przenośne i samochodowe zostały oznakowane etykietami podają­ cymi ich pojemność. Celem umieszczenia etykiety poda­ jącej pojemność jest zapewnienie użytkownikom końcowym przydatnych, łatwych do zrozumienia i porównywalnych informacji w trakcie zakupu baterii i akumulatorów przenośnych i samochodowych. Na mocy art. 21 ust. 7 dyrektywy 2006/66/WE istnieje możliwość przyznania wyłączenia spod wymogów znakowania informacjami o pojemności. Należy przyznać takie wyłączenia dla baterii i akumulatorów, które są sprzedawane jako części urzą­ dzeń, oraz dla baterii i akumulatorów, dla których nie przewiduje się wymiany przez użytkowników końco­ wych ze względów bezpieczeństwa, wydajności, ochrony medycznej lub integralności danych oraz ciągłości zasi­

(8)

(2)

(9) (3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Zakres stosowania 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu 18 miesięcy po terminie, o którym mowa w art. 5. 2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) wymie­ nionych w załączniku I.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

(5)

(1) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

L 313/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 313 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 13 z 201030.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

 • Dz. U. L313 - 12 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L313 - 10 z 201030.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dz. U. L313 - 8 z 201030.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L313 - 1 z 201030.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.