Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 1

Strona 1 z 8
30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Należy uchylić dyrektywę Komisji 97/17/WE oraz usta­ nowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przy­ jęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(6)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzys­ kane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmo­ nizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyj­ nego (3).

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności ener­ getycznej zmywarek bębnowych typu domowego (2).

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla zmywarek do naczyń dla gospo­ darstw domowych.

(7)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i karty dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(3)

Energia elektryczna zużywana przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.

(8)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(1) Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1. (2) Dz.U. L 118 z 7.5.1997, s. 1.

(3) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

L 314/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

(9)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego. W celu ułatwienia przejścia od stosowania dyrektywy 97/17/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ozna­ kowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 97/17/WE. Należy zatem uchylić dyrektywę 97/17/WE,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.