Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17

Strona 1 z 13
30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/17

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

(6)

Łączny efekt przepisów ustanowionych niniejszą dyrek­ tywą, a także rozporządzeniem Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wyko­ nania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekopro­ jektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (3), może przynieść rocznie oszczędności energii elektrycznej rzędu 6 TWh do 2020 r. (4) w porównaniu do sytuacji, gdyby nie podjęto żadnych działań.

a także mając na uwadze, co następuje:

Także rozwijający się rynek absorpcyjnych urządzeń chłodniczych i urządzeń do przechowywania wina stwarza możliwości w zakresie oszczędności w zużyciu energii. Urządzenia te należy zatem objąć zakresem niniejszego rozporządzenia.

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przy­ jęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(7)

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych usta­ nowione zostały dyrektywą Komisji 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energe­ tycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek przeznaczonych dla gospodarstw domo­ wych (2).

Absorpcyjne urządzenia chłodnicze są bezgłośne, ale zużywają znacznie więcej energii niż sprężarkowe urzą­ dzenia chłodnicze. Aby końcowi użytkownicy mogli podejmować świadome decyzje, na etykiecie urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych należy umie­ ścić informację o poziomie emitowanego hałasu.

(8)

(3)

Energia elektryczna zużywana przez urządzenia chłod­ nicze dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efek­ tywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ogra­ niczenie zużycia energii przez urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych.

Informacje umieszczone na etykiecie powinny być zebrane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych, uwzględniają­ cych uznane najnowocześniejsze metody, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustana­ wiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (5).

(9)

(4)

Należy uchylić dyrektywę Komisji 94/2/WE oraz usta­ nowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby zagwarantować, że etykieta efektywności energetycznej stanowi rzeczywistą zachętę dla producentów do dalszej poprawy efektywności energetycznej urządzeń chłodni­ czych dla gospodarstw domowych oraz do przyspie­ szenia przemian rynkowych zmierzających w kierunku energooszczędnych technologii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.