Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 3

Strona 3 z 10

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/49

Artykuł 3 Obowiązki dostawców Dostawcy dopilnowują, aby: a) każda pralka dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I; b) karta produktu określona w załączniku II była dostępna; c) dokumentacja techniczna określona w załączniku III była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji; d) każda reklama konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny; e) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu. Artykuł 4 Obowiązki dystrybutorów Dystrybutorzy dopilnowują, aby: a) każda pralka dla gospodarstw domowych w punkcie sprze­ daży była opatrzona na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna; b) pralki dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV; c) każda reklama konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie jej klasy efektywności ener­ getycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny; d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawie­ rały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu. Artykuł 5 Metody pomiarowe Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur

pomiarowych z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniej­ szych metod pomiarowych.

Artykuł 6 Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku V do oceny zgodności deklarowanej klasy efek­ tywności energetycznej, rocznego zużycia energii, rocznego zużycia wody, klasy efektywności wirowania, zużycia energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania, czasu trwania trybu czuwania, wilgotności resztkowej, szybkości wirowania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7 Przegląd Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku V.

Artykuł 8 Uchylenie Dyrektywa 95/12/WE traci moc z dniem 20 grudnia 2011 r.

Artykuł 9 Przepisy przejściowe 1. Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych tech­ nicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 20 kwietnia 2012 r.

2. Pralki dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 20 grudnia 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 95/12/WE.

3. W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrek­ tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (1) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych, pralki dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wyko­ nawczego w zakresie efektywności prania oraz wymogi prze­ pisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem 20 grudnia 2011 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 95/12/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.